VII. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
Srijeda, 19 Travanj 2017
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj:01-05-2-3/17 
Ljubuški,18.4.2017.godine
Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

VII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za (petak) 21.4.2017. godine s početkom u  10,00 sati
 i predlažem slijedeći:

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa VI. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti u općini Ljubuški za 2016. godinu,
3. Izvješće o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu Osnovne glazbene škole Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2016. godinu i Plan poslovanja za 2017. godinu JP Radio Ljubuški,
6. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
7. Prijedlog Rješenja o:
a) razrješenju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Veterinarska stanica Ljubuški d.o.o.,
b) imenovanju privremenog Nadzornog odbora Javnog poduzeća Veterinarska stanica Ljubuški d.o.o.,
8. Prijedlog Odluke o određivanju namjene prostorija u poslovnoj zgradi zv. „Zgrada DPO“ u Ljubuškom,
9. Prijedlog Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu davanja u zakup poslovnih zgrada i prostorija, garaža i stambenih prostorija kojima raspolaže općina Ljubuški,
10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika i namještenika Općine Ljubuški,
11. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće Općinskog pravobraniteljstva Ljubuški,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i parkova i označavanju objekata brojevima na području općine Ljubuški,
13. Prijedlog Odluke o pokretanju procesa izrade Strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja Općine Ljubuški za razdoblje 2018. – 2022. godine,
14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Općinskog tima za izradu Strategije poljoprivrednog i ruralnog razvoja općine Ljubuški za razdoblje 2018. – 2022. godine,
15. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
17. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
18. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta u vlasništvu općine Ljubuški, 
19. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između:
a) Tomislava Čotića sina Stanka iz Hrašljana s jedne strane i Općine Ljubuški s druge strane,
b) „Testing centra“ d.o.o. Mostar s jedne strane i Općine Ljubuški s druge strane,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić