JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE
Petak, 07 Travanj 2017
Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12 i članka 5 Odluke o uvjetima i kriterijima, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju općine Ljubuški („Sl. glasnik općine Ljubuški“, broj 2/17), predsjednik Općinskog vijeća Ljubuški, objavljuje 

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE
Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju općine Ljubuški


I.
Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova Upravnog vijeća javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju općine Ljubuški (u daljem tekstu Centar):
- dva (2) člana – predstavnici osnivača,
II.

OPIS POZICIJE – Upravno vijeće Centra
Donosi Statut Centra uz suglasnost Osnivača, druge opće akte utvrđene zakonom i Statutom, Poslovnika o radu Upravnog vijeća, program rada i razvoja Centra i nadzire njihovo izvršenje, odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu, predlaže Osnivaču izmjene i dopune djelatnosti Centra, daje prijedlog u pogledu organizacije Centra, praćenja rada i ostvarenja djelatnosti Centra, imenuje i razrješava ravnatelja Centra uz suglasnost Osnivača, podnosi Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Centra, vrši i druge poslove predviđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Centra. 
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.
III.
Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 OPĆI UVJETI
a) da je stariji od 18 godina
b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u 
     razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije
c) da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane       Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju)
  POSEBNI UVJETI
a) da je državljanin BiH
b) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu čl. 5. Zakona o ministarskim 
     vladinim i drugim imenovanjima u Ž ZH
c) da nije osuđivan za kaznena djela za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u  Upravnom vijeću pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne
d) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu   
    čl. 2 točka 1.2. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH
e) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o 
    sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH („Sl. novine F BiH“, broj 70/08),
f) završe – najmanje sedmi (VII/1) stupanj stručne spreme, odnosno visoko   

       obrazovanje stečeno po važećim propisima prije uvođenja Bolonjskog sustava     
       studiranja ili završen prvi ciklus (koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova), 
       drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja na fakultetima društvenog ili  
       humanističkog smjera,
g) najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi ili iznimno radno iskustvo drugog društvenoj ili srodnoj djelatnosti.

IV.
     Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete u postupku izbora uzet će se    
     u obzir i slijedeći kriteriji:
a) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
b) prilagodljivost timskom radu,
c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
d) poznavanje organizacije i djelatnosti javne ustanove.

    Kriterij iz stavka 1. ove točke bodovat će se ocjenama od 1 do 5.

V.
       Uz prijavu s kratkim životopisom adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):
- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a ( ne starije od 6 mjeseci),
- diploma o stečenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko nije stečena u BiH ),
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke III opći uvjeti pod b), c) i točke III posebni uvjeti pod b), d) i e),

    Kandidati koji budu predloženi za konačno imenovanje dužni su dostavit uvjerenje nadležnog suda o ispunjavanju uvjeta i točke III. posebni uvjeti pod c). 

    Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu, Narodnim novinama ŽZH, oglasnoj ploči Općine i web stranici Općine Ljubuški.
     Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 
     Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
     Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu: 
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKO VIJEĆE
Ul. hrvatskih branitelja b.b.
88320 LJUBUŠKI
S naznakom „Za javni oglas Upravno vijeće Centra“

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Broj:01-05-749/17+1                                                                                        PREDSJEDNIK,    
  Ljubuški, 06.04.2017. godine                                                                             Tihomir Kvesić