Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški Ispis E-mail
Petak, 09 Lipanj 2017
Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16), članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 6/16 i 13/16) i članka 120 Statuta općine Ljubuški (''Službeni glasnik općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) Općinsko vijeće Ljubuški na temelju Odluke o objavi Javnog oglasa za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva broj: 01-02-1112/17 od 2.6. 2017. godine, na IX. sjednici održanoj 2.6.2017.godine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški


I.
Raspisuje se javni oglas za imenovanje 1 (jedan) član/ Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški.

II.
Člana OIP imenuje Općinsko vijeće Ljubuški uz suglasnost SIP BiH za razdoblje od sedam godina.

III.
Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su slijedeći:
Opći uvjeti:
1. da je osoba s pravom glasa,
2. da je osoba s odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora.
Posebni uvjeti: 
1. da ima završen fakultet, VII/1 stupanj stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS ili završenu višu školu odnosno VI/I stručne spreme, društvenog smjera
2. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva:
- članstvo u izbornome povjerenstvu,
- članstvo u biračkome odboru,
- rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provedbi izbora i 
- objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora. 
Iznimno od odredbe posebnih uvjeta točka 2. ovog javnog oglasa, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, ili završen pravni fakultet Bolonjskog sustava studiranja s najmanje 180 ECTS.

IV.
Sastav Općinskog izbornog povjerenstva će u pravili odražavati ravnomjernu zastupljenost spolova. Ravnomjerna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 1/3 od ukupnog broja članova izbornog povjerenstva. Sastav OIP multietnički tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou.  

V.
Sukladno članku 2.3. Izbornog zakona BiH, za člana OIPLJ ne može biti imenovana osoba:
- koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članka 1.6, 1.7. i 1.7a Poglavlja I 
Izbornog zakona BiH,
- koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije
(predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
- koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona BiH,
- koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti,
- kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovoran računajući od dana pravomoćnosti odluke.
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti osoba koja je pravomoćnom sudskom odlukom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i dulje čl. 2.12. stavak 7. Izbornog zakona BiH.

VI.
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju original ili ovjerena preslika:
1. kraća biografija s osobnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, adresa, kontakt tel. i kretanje u službi), 
2. preslika diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme, 
3. dokaz o izbornom iskustvu, za kandidate koji nemaju završeni pravni fakultet VII/I stupnja stručne spreme ili završen pravni fakultet po Bolonjskom sustavu studiranja (Uvjerenje OIP-a o radu u biračkom odboru, rješenje o imenovanju u OIP ili birački odbor ili neki drugi dokaz, koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo,
4. vlastoručno potpisan i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti,
5. vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz članka 2.3. i 2.12. stavak 7. Izbornog zakona BiH,
6. uvjerenje nadležnog tijela o nekažnjavanju – MUP uprava policije (ne starije od tri mjeseca),
7. preslika OI i uvjerenje o prebivalištu izdano od strane CIPS-a (ne starije od tri mjeseca).

Oglas ostaje otvoren (8) osam dana od dana zadnje objave, a objavit će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči tijela uprave i službenoj stranici Općine Ljubuški (www.ljubuski.ba). Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom

"Javni oglas za člana OIPLJ"
-Ne otvaraj- 
Na adresu:
OPĆINA LJUBUŠKI – OPĆINSKO VIJEĆE
Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za imenovanje člana OIPLJ
Trg dr. Franje Tuđmana b.b.
88320 Ljubuški

OPĆINSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

Broj: 01-02-1112/17
Ljubuški, 2.6.2017. godine

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica