OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana općine Ljubuški i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga općine Ljubuški, te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom općine. Općinsko vijeće ima 25 članova.

 

 SASTAV OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova od ukupnog broja izabranih vijećnika tajnim glasovanjem na način utvrđen Poslovnikom.
Općinsko vijeće ima tajnika koji se postavlja sukladno Zakonu.
Sastav Općinskog vijeća Ljubuški u mandatu 2016-2020. godine:
(ažurirano srpanj 2017. godine)

 DJELOKRUG RADA


Djelokrug rada Općinskog vijeća

Općinsko vijeće nadležno je za slijedeće poslove:

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut jedinice lokalne samouprave,
 • usvaja Proračun i izvješće o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave,
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje,
 • donosi propise o porezima, pristojbama, naknadama  i doprinosima jedinice lokalne samouprave sukladno zakonu,
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom, jedinice lokalne samouprave,
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja građevnoga zemljišta,
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
 • donosi odluke o udruživanju jedinica lokalne samouprave u savez i druge oblike organiziranja,
 • donosi odluke o proglašenju blagdana, praznika jedinica lokalne samouprave,
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma,
 • razmatra godišnja izvješća o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i aktivnostima načelnika,
 • osniva poduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.


Članovi Vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje Vijeće donosi u okviru svojih nadležnosti.

 ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE LJUBUŠKI


HDZ BiH

Tihomir KvesicTihomir Kvesić - predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Kraljevic
Ivan Kraljević
Mile Pilatic
Mile Pilatić
 Edvard Bebic
Edvard Bebić
 Deni Milicevic
Deni Milićević
 Igor Vukojevic
Igor Vukojević
 Zeljko Keza
Željko Keža
Mirjana Dzajic
Mirjana Džajić
Anđelko Colak
Anđelko Čolak
Alen Boras
Alen Boras
Miro Grgic
Miro Grgić
RankoColak
Ranko Čolak
Miro Cutuk
Miro Ćutuk
Tomislav Pavlovic
Tomislav Pavlović

Marko Bosnjak
Marko Bošnjak

Ana Kraljevic
Ana Kraljević
 HDZ 1990 – HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST

Mario Bosnjak
Mario Bošnjak
Zvonimir Nizic
Zvonimir Nižić
Radoslav Radisic
Radoslav Radišić
Zdravko Herceg
Zdravko Herceg
Lovro Dragicecic
Lovro Dragićević
 

 

HRVATSKA STRANKA PRAVA I HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK (HSP BIH I HPB BIH)

Ivica Milićevic
Ivica Milićević
Dijana Cuvalo
Dijana Čuvalo


NEOVISNI KANDIDAT


Marija Herceg
Marija Herceg


HRVATSKA NEZAVISNA LISTA


Petar Majic
Petar Majić

 RADNA TIJELA


Za razmatranje pitanja iz mjerodavnosti Vijeća, za razmatranje nacrta i prijedloga odluka i drugih općih i pojedinačnih akata Vijeća i za pripremu i obavljanje drugih poslova za Vijeće obrazuju se stalna i povremena radna tijela.
Radna tijela Vijeća daju mišljenja, podnose prijedloge i izvješćuju Vijeće o pitanjima iz svoga djelokruga, a odlučuju samo o pitanjima što su im aktom Vijeća data u izravnu mjerodavnost.
Članovi radnih tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad koja se utvrđuje posebnim aktom Vijeća.

 STALNA RADNA TIJELA


Odbor za Statut, Poslovnik i propise

1. Iva Tolj,  predsjednica
2. Deni Milićević, član
3. Željko Keža, član
4. Dijana Čuvalo, član
5. Radoslav Radišić, član


Odbor za Proračun i financije
1. Ivan Kraljević, predsjednik
2. Ranko Čolak, član
3. Alen Boras, član
4. Katica Mlinarević, član
5. Mario Bošnjak, član

Odbor za gospodarstvo i ekonomska pitanja
1. Igor Vukojević, predsjednik
2. Miro Ćutuk, član
3. Tomislav Pavlović, član
4. Ivica Milićević, član
5. Lovro Dragićević, član

Odbor za društvene djelatnosti
1. Mirjana Džajić, predsjednica
2. Anđelko Čolak, član
3. Miro Grgić, član
4. Ivana Zrimšek-Šaravanja, član
5. Zdravko Herceg, član