Stručna služba za poslove Općinskog načelnika obavlja normativno-pravne, informacijsko-dokumentacijske, studijsko-analitičke, stručno-operativne, administrativno-tehničke poslove vezane za djelokrug rada Općinskog načelnika koji se odnose na:
-    provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa iz djelokrug rada Službe,
-    vođenje stručnih, administrativnih i protokolarnih poslova, vođenje dnevnih planova sastanaka i obveza Općinskog načelnika, pripremu sjednica Kolegija, praćenje realizacije  zaključaka, prijema građana, stranih i domaćih delegacija, te druge svečane i protokolarne susrete i događaje od važnosti za Općinu,
-    pripremu i provedbu općinskih razvojnih projekata, kandidiranje na natječaje domaćih i međunarodnih institucija, praćenje implementacije Strategije, izrada analiza i planova,
-    normativno-pravne poslove vezane za izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih općih akata, a koje donosi Općinski načelnik,
-    izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika, te koordiniranje u obavljanju poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i Općinskih službi,
-    poslove vezane za radne odnose i ljudske resurse, utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika,
-    poslove provođenja javnih nabava,
-    sve komunikacijske aktivnosti i poslove vezane za odnose s javnošću, kao i uređivanje službene web stranice,
-    administrativno-tehničke poslove vezane za Službu,
-    utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika,
-    podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku,
-    obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.