Stručna služba Općinskog vijeća obavlja normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove vezane za djelokrug rada Općinskog vijeća, a koji se odnose na:
-    pružanje stručne pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
-    pripremanje i organizacija sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
-    stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove u pripremi nacrta i prijedloga akata za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća,
-    ostvarivanje suradnje s rukovodećim državnim službenicima i drugim tijelima,
-    pružanje stručne i tehničke pomoći službama za upravu i drugim tijelima i izradi akata za Općinsko vijeće,
-    obavljanje poslova pravno-tehničke obrade akata  usvojenih na sjednicama Općinskog vijeća i radnim tijelima Općinskog vijeća i njihova dostava nadležnim tijelima,
-    vršenje poslova pripreme i objavljivanja Službenih glasnika općine i praćenja pravne regulative na svim razinama vlasti,
-    ažuriranje evidencije propisa objavljenih u Službenim glasnicima općine, kao i drugih evidencija koje su joj dodijeljene u nadležnost,
-    koordinira rad između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i drugih tijela,
-    vrši i druge poslove za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća.