Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, upravno-nadzorne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijski  i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:
-    provođenje  utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti stambeno-komunalnih i inspekcijskih poslova,
-    vođenje prvostupanjskog upravnog postupka iz oblasti stambeno-komunalnih i inspekcijskih poslova,
-    izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
-    izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih  i analitičkih materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
-    prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka
-    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
-    izradu strateškog plana razvoja, projekata, elaborata, informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
-    vođenje evidencije o stambenom fondu, statusu stanova i statusu korisnika istih,
-    pružanje asistencije upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provođenja Zakona o  upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,
-    pripremanje dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata  u vlasništvu Općine,
-    praćenje realizacije projekata izgradnje i obnove objekata komunalne i cestovne infrastrukture,
-    praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, uređenja općinskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina,
-    praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštite i rekonstrukcije lokalnih i nerazvrstanih cesta i osnova sigurnosti prometa na cestama, koji su zakonom dati u nadležnost Općine,
-    vršenje stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,
-    vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Općine,
-    poduzimanje zakonom utvrđenih mjera u vezi s predmetima nadzora,
-    vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.


Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:

a)    Odsjek za stambeno-komunalne poslove,
b)    Odsjek za inspekcijske poslove.