Služba  za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:
-    planiranje i uređenje prostora,
-    analiziranje postojeće prostorno-planske dokumentacije i praćenje njene realizacije,
-    vođenje upravnog postupka za izdavanje urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje,
-    obavljanje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski planovi i urbanistički objekti),
-    obavljanje administrativnih poslova za tehnički prijem objekata,
-    obavljanje poslova iz oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova,
-    obavljanje poslova u postupku stjecanja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih stvarnih prava započetih na temelju propisa koji su bili na snazi do dana početka primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 66/13 i 100/13),
-    poslove izvlaštenja, i prodaje nekretnina u općinskom vlasništvu,
-    održavanje katastra nekretnina i zemljišta,
-    vršenje promjena u katastarskom operatu,
-    vršenje poslova vještačenja po pozivu suda,
-    vršenje poslova vještačenja iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko  pravnih odnosa na zemljištu,
-    vođenje propisane evidencije i izdavanje isprava iz nadležnosti Službe,
-        izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz oblasti i nadležnosti rada Službe,
-    vrši i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.