Služba za gospodarstvo i financije obavlja poslove upravnog rješavanja, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:
-    izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
-    izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
-    vođenje brige o prirodnim i poljoprivrednim resursima općine i razvoju programa za unaprjeđenje u ovoj oblasti,
-    vođenje registra u oblasti samostalnog obrta,
-    obavljanje administrativnih poslova za izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta,
-    izdavanje odobrenja za rad,
-    vršenje statističkih obrada statističkih istraživanja,
-    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
-    izrađivanje nacrta proračuna,
-    predlaganje mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda,
-    izrađivanje odluke o izvršenju Proračuna i druge akte iz oblasti financija,
-    obavljanje plaćanja i prijenosa sredstava transakcijskog računa,
-    praćenje realizacije izvršenja Proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima,
-    sustavno i ažurno evidentiranje svih proračunskih transakcija u okviru općinskih prihoda i  rashoda,
-    vrši i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a)    Odsjek za gospodarstvo,
b)    Odsjek za financije.