Služba  za civilnu-protupožarnu zaštitu obavlja normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, računovodstveno-materijalne  i operativno-tehničke poslove  iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

- izvršavanje  i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,

- provođenja utvrđene politike u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštiti okoliša,

- organiziranja i koordiniranja provođenja mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,

- obavljanja stručnih i administrativnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja, vatrogastva i zaštite okoliša o kojima odlučuju Općinsko vijeće i općinski načelnik,

- obavljanja stručnih i administrativnih poslova za Općinski stožer civilne zaštite i stručne i administrativne poslove općinskog operativnog centra civilne zaštite,

- obavljanja i provođenja stručnih mjere radi sprječavanja izbijanja požara i ekoloških onečišćenja,

- ostvarivanja suradnje sa općinskim službama i koordinira aktivnosti  u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te zaštite okoliša,

- aktivno surađivanje sa nevladinim sektorom i svim akterima u cilju zaštite i spašavanja te zaštite okoliša,

- vođenje propisane evidencije zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća te iz oblasti zaštite okoliša u skladu sa Zakonom, općim aktima i drugim propisima,

- davanje mišljenja, predlaganje i pripremu nacrte akata koje usvaja općinsko vijeće iz oblasti civilne-protupožarne zaštite i zaštite okoliša,

- vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.