Služba za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, operativno-tehničke i pomoćne poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:
-    uredsko poslovanje i pružanje usluga građanima,
-    poslove arhiviranja,
-    administrativne poslove za Općinsko izborno povjerenstvo,
-    organiziranje, praćenje i usmjeravanje rada matičnog ureda,
-    praćenje područja društvenih djelatnosti, obrazovanja, kulture, športa i nevladinih udruga,
-    uspostavljanje i održavanje baze podataka iz djelokruga ove Službe,
-    izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz djelokruga ove Službe,
-    izrađivanje informacija, analiza, izvješća i drugih stručno analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
-    rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju predmeta iz djelokruga stradalnika rata,
-    organiziranje obilježavanja značajnih datuma Domovinskog rata u koordinaciji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata,
-    ovjeravanje potpisa, prijepisa i rukopisa,
-    fizičko osiguranje općinske zgrade i osoba, te uspostavljanje telefonskih veza,
-    pružanje usluge prijevoza rukovoditelja, državnih službenika i namještenika za službene potrebe, te održavanje vozila,
-    obavljanje poslova tekućeg i tehničkog održavanja objekata, uređaja i opreme,
-    dostavljanje pošte, javnih oglasa i drugih službenih akata,
-    usluživanje napitcima,
-    održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama,
-    obavlja i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti ove Službe.

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a)    Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu,
b)    Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove.

Opća uprava

Filename Size Date & Time
A Microsoft Word file IZJAVA - KUĆNA LISTA.doc 43 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file IZJAVA - KUĆNA LISTA ZA DRUGU OSOBU.doc 45 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file IZJAVA - OPĆENITA.doc 30.5 KB 2017-11-17 18:57:49
A Microsoft Word file IZJAVA - SUGLASNOST (ZA MALODOBNU DJECU).doc 33.5 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file KUPOPRODAJNI UGOVOR.doc 18.5 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file PUNOMOĆ - OPĆENITA.doc 31.5 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file PUNOMOĆ - VOZILA.doc 32 KB 2017-11-17 18:57:50
A Microsoft Word file SERVIS GRAĐANA.docx 15.45 KB 2017-11-17 18:57:50


Za branitelje iz domovinskoga rata


Matični ured