Poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine obavljaju se putem slijedećih Općinskih službi:

a)    Služba za gospodarstvo i financije,
b)    Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove,
c)    Služba za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove,
d)    Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove,
e)    Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu.


Za vršenje stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu osnivaju se slijedeće stručne službe:

a)    Stručna služba za poslove Općinskog načelnika,
b)    Stručna služba Općinskog vijeća.


OPĆINSKE SLUŽBE ZA UPRAVU
A.    SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Služba za gospodarstvo i financije obavlja poslove upravnog rješavanja, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:
-    izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
-    izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
-    vođenje brige o prirodnim i poljoprivrednim resursima općine i razvoju programa za unaprjeđenje u ovoj oblasti,
-    vođenje registra u oblasti samostalnog obrta,
-    obavljanje administrativnih poslova za izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta,
-    izdavanje odobrenja za rad,
-    vršenje statističkih obrada statističkih istraživanja,
-    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
-    izrađivanje nacrta proračuna,
-    predlaganje mjera za uravnoteženje prihoda i rashoda,
-    izrađivanje odluke o izvršenju Proračuna i druge akte iz oblasti financija,
-    obavljanje plaćanja i prijenosa sredstava transakcijskog računa,
-    praćenje realizacije izvršenja Proračuna po vrstama prihoda i rashoda po korisnicima,
-    sustavno i ažurno evidentiranje svih proračunskih transakcija u okviru općinskih prihoda i  rashoda,
-    vrši i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a)    Odsjek za gospodarstvo,
b)    Odsjek za financije.

B.  SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, IMOVINSKO-PRAVNE I KATASTARSKE POSLOVE

Služba  za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:
-    planiranje i uređenje prostora,
-    analiziranje postojeće prostorno-planske dokumentacije i praćenje njene realizacije,
-    vođenje upravnog postupka za izdavanje urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje,
-    obavljanje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski planovi i urbanistički objekti),
-    obavljanje administrativnih poslova za tehnički prijem objekata,
-    obavljanje poslova iz oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova,
-    obavljanje poslova u postupku stjecanja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih stvarnih prava započetih na temelju propisa koji su bili na snazi do dana početka primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 66/13 i 100/13),
-    poslove izvlaštenja, i prodaje nekretnina u općinskom vlasništvu,
-    održavanje katastra nekretnina i zemljišta,
-    vršenje promjena u katastarskom operatu,
-    vršenje poslova vještačenja po pozivu suda,
-    vršenje poslova vještačenja iz okvira katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko  pravnih odnosa na zemljištu,
-    vođenje propisane evidencije i izdavanje isprava iz nadležnosti Službe,
-        izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz oblasti i nadležnosti rada Službe,
-    vrši i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

C.SLUŽBA ZA BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, operativno-tehničke i pomoćne poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:
-    uredsko poslovanje i pružanje usluga građanima,
-    poslove arhiviranja,
-    administrativne poslove za Općinsko izborno povjerenstvo,
-    organiziranje, praćenje i usmjeravanje rada matičnog ureda,
-    praćenje područja društvenih djelatnosti, obrazovanja, kulture, športa i nevladinih udruga,
-    uspostavljanje i održavanje baze podataka iz djelokruga ove Službe,
-    izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz djelokruga ove Službe,
-    izrađivanje informacija, analiza, izvješća i drugih stručno analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
-    rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju predmeta iz djelokruga stradalnika rata,
-    organiziranje obilježavanja značajnih datuma Domovinskog rata u koordinaciji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata,
-    ovjeravanje potpisa, prijepisa i rukopisa,
-    fizičko osiguranje općinske zgrade i osoba, te uspostavljanje telefonskih veza,
-    pružanje usluge prijevoza rukovoditelja, državnih službenika i namještenika za službene potrebe, te održavanje vozila,
-    obavljanje poslova tekućeg i tehničkog održavanja objekata, uređaja i opreme,
-    dostavljanje pošte, javnih oglasa i drugih službenih akata,
-    usluživanje napitcima,
-    održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama,
-    obavlja i druge poslove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti ove Službe.

Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:
a)    Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu,
b)    Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove.

D. SLUŽBA ZA STAMBENO-KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, upravno-nadzorne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijski  i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:
-    provođenje  utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti stambeno-komunalnih i inspekcijskih poslova,
-    vođenje prvostupanjskog upravnog postupka iz oblasti stambeno-komunalnih i inspekcijskih poslova,
-    izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
-    izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih  i analitičkih materijala za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika,
-    prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka
-    uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
-    izradu strateškog plana razvoja, projekata, elaborata, informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
-    vođenje evidencije o stambenom fondu, statusu stanova i statusu korisnika istih,
-    pružanje asistencije upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provođenja Zakona o  upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,
-    pripremanje dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda, te objekata  u vlasništvu Općine,
-    praćenje realizacije projekata izgradnje i obnove objekata komunalne i cestovne infrastrukture,
-    praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, uređenja općinskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina,
-    praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštite i rekonstrukcije lokalnih i nerazvrstanih cesta i osnova sigurnosti prometa na cestama, koji su zakonom dati u nadležnost Općine,
-    vršenje stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Općina povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,
-    vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Općine,
-    poduzimanje zakonom utvrđenih mjera u vezi s predmetima nadzora,
-    vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.


Poslovi i radni zadaci iz nadležnosti Službe obavljaju se u okviru unutarnjih ustrojbenih jedinica:

a)    Odsjek za stambeno-komunalne poslove,
b)    Odsjek za inspekcijske poslove.

E. SLUŽBA ZA CIVILNU-PROTUPOŽARNU ZAŠTITU 

Služba  za civilnu-protupožarnu zaštitu obavlja normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, računovodstveno-materijalne  i operativno-tehničke poslove  iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:
-    izvršavanje  i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,
-    provođenja utvrđene politike u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštiti okoliša,
-    organiziranja i koordiniranja provođenja mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,
-    obavljanja stručnih i administrativnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja, vatrogastva i zaštite okoliša o kojima odlučuju Općinsko vijeće i općinski načelnik,
-    obavljanja stručnih i administrativnih poslova za Općinski stožer civilne zaštite i stručne i administrativne poslove općinskog operativnog centra civilne zaštite,
-    obavljanja i provođenja stručnih mjere radi sprječavanja izbijanja požara i ekoloških onečišćenja,
-    ostvarivanja suradnje sa općinskim službama i koordinira aktivnosti  u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te zaštite okoliša,
-    aktivno surađivanje sa nevladinim sektorom i svim akterima u cilju zaštite i spašavanja te zaštite okoliša,
-    vođenje propisane evidencije zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća te iz oblasti zaštite okoliša u skladu sa Zakonom, općim aktima i drugim propisima,
-    davanje mišljenja, predlaganje i pripremu nacrte akata koje usvaja općinsko vijeće iz oblasti civilne-protupožarne zaštite i zaštite okoliša,
-    vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

 

OPĆINSKE STRUČNE SLUŽBE
A. STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA

Stručna služba za poslove Općinskog načelnika obavlja normativno-pravne, informacijsko-dokumentacijske, studijsko-analitičke, stručno-operativne, administrativno-tehničke poslove vezane za djelokrug rada Općinskog načelnik koji se odnose na:
-    provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona i drugih propisa iz djelokrug rada Službe,
-    vođenje stručnih, administrativnih i protokolarnih poslova, vođenje dnevnih planova sastanaka i obveza Općinskog načelnika, pripremu sjednica Kolegija, praćenje realizacije  zaključaka, prijema građana, stranih i domaćih delegacija, te druge svečane i protokolarne susrete i događaje od važnosti za Općinu,
-    pripremu i provedbu općinskih razvojnih projekata, kandidiranje na natječaje domaćih i međunarodnih institucija, praćenje implementacije Strategije, izrada analiza i planova,
-    normativno-pravne poslove vezane za izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih općih akata, a koje donosi Općinski načelnik,
-    izradu analiza, izvješća, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Općinskog načelnika, te koordiniranje u obavljanju poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i Općinskih službi,
-    poslove vezane za radne odnose i ljudske resurse, utvrđivanje prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika,
-    poslove provođenja javnih nabava,
-    sve komunikacijske aktivnosti i poslove vezane za odnose s javnošću, kao i uređivanje službene web stranice,
-    administrativno-tehničke poslove vezane za Službu,
-    utvrđuje prijedlog ocjena rada službenika i namještenika,
-    podnosi polugodišnje i godišnje izvješće o radu Službe Općinskom načelniku,
-    obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi Općinski načelnik i za svoj rad istom je odgovoran.

B.  STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA

Stručna služba Općinskog vijeća obavlja normativno-pravne, studijsko-analitičke, stručno-operativne, informacijsko-dokumentacijske i administrativno-tehničke poslove vezane za djelokrug rada Općinskog vijeća, a koji se odnose na:
-    pružanje stručne pomoći klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti,
-    pripremanje i organizacija sjednica Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
-    stručno-operativne i administrativno-tehničke poslove u pripremi nacrta i prijedloga akata za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća,
-    ostvarivanje suradnje s rukovodećim državnim službenicima i drugim tijelima,
-    pružanje stručne i tehničke pomoći službama za upravu i drugim tijelima i izradi akata za Općinsko vijeće,
-    obavljanje poslova pravno-tehničke obrade akata  usvojenih na sjednicama Općinskog vijeća i radnim tijelima Općinskog vijeća i njihova dostava nadležnim tijelima,
-    vršenje poslova pripreme i objavljivanja Službenih glasnika općine i praćenja pravne regulative na svim razinama vlasti,
-    ažuriranje evidencije propisa objavljenih u Službenim glasnicima općine, kao i drugih evidencija koje su joj dodijeljene u nadležnost,
-    koordinira rad između Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i drugih tijela,
-    vrši i druge poslove za Općinsko vijeće i radna tijela Općinskog vijeća.