Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-239/20  od 24. siječnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica Grada Ljubuškog'' objavljenog dana 31. siječnja 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-7-3-2/20, Gradonačelnik je donio

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja