Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-734-5/20 od 16. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava i ugradnja rasvjetnih stupova, ormara i kabela na lokaciji postavljanja spomenika Majci'', Gradonačelnik donosi

Odluku o dodjeli ugovora