B O S N A  I  H E R C E G O V I N A
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A   L J U B U Š K I
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-703-13/19
Ljubuški, 18. travnja 2019. godine

Na temelju članka 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-703-12/19 od 17. travnja 2019. godine, u postupku javne nabave ''Sanacija mosta II - Džemujin most preko rijeke Trebižat - Mjesne zajednice Otok i Grab'', objavljenog dana 25. ožujka 2019. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-14-3-4/19, Općinski načelnik je  d o n i o 

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabave

Članak 1.

Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 02-05-703-12/19 od 17. travnja 2019. godine, te se poništava otvoreni postupak javne nabave  ''Sanacija mosta II - Džemujin most preko rijeke Trebižat - Mjesne zajednice Otok i Grab'', sukladno članku 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Članak 2.

Za realiziranje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Općine Ljubuški.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabave ''Sanacija mosta II - Džemujin most preko rijeke Trebižat - Mjesne zajednice Otok i Grab'' pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-05-703-1/19 od 19. ožujka 2019. godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 02-05-703-2/19 od 19. ožujka 2019. godine
Javna nabava je provedena putem otvorenog postupka javne nabave. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 100.000,00 KM.
U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda broj: 02-05-703-11/19 od 17. travnja 2019. godine, Povjerenstvo za javne nabave je utvrdilo da do krajnjeg roka za predaju ponuda, odnosno do 17. travnja 2019. godine do 10:45 sati nije pristigla nijedna ponuda.

Stoga Povjerenstvo za javne nabave sukladno članku 69. stavak 2. točka a) Zakona o javnim nabavama predlaže Općinskom načelniku da poništi postupak javne nabave.
Iz navedenih razloga, primjenom članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17) odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke.

Žalba se ulaže Općini Ljubuški u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

OPĆINSKI NAČELNIK 
Nevenko Barbarić