Na temelju članka 69. stavak 1. točka b) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-23-1863-2/18 od 25. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Izrada podova na asfaltirane podloge u sklopu izgradnje sportskih terena iza OŠ Marka Marulića'', objavljenog dana 03. rujna 2018. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-30-3-12/18, Općinski načelnik je donio 

Odluku o poništenju postupka javne nabave