Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-23-1980-9/18 od 21. rujna 2018. godine, u postupku javne nabave ''Nabava radova na proširenju mosta na lokalnoj cesti Vitina Otok i betoniranju dijela kanala'', Općinski načelnik donosi

Odluka o dodjeli ugovora