ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-726-5/20 od 13. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Izrada energetskog audita i energetskog certifikata za Srednju strukovnu školu'', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-722-5/20 od 13. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Izrada glavnog projekta vodovoda i kanalizacije i Elaborata zaštite od požara i zaštite na radu'', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-05-763-5/20 od 18. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava vodovodnih cijevi'', Gradonačelnik donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 69. stavak 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-05-720/20 od 11. ožujka 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava repariranih računala'', objavljenog dana 12. ožujka 2020. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-1-18-3-4/20, Gradonačelnik je donio

Opširnije...