ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javne nabave, broj: 02-05-1872-9/20 od 31. kolovoza 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge dezinsekcije, dezinsekcije i deratizacije'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 02-05-1874-9/20 od 01. rujna 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava zaštitnih maski za lice'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom za 2020. godinu (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj 11/19), v.d. Gradonačelnika donosi

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-677-4/20  od 28. svibnja 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Ljubuški i osnovnih škola na području grada Ljubuškog'' objavljenog dana 02. lipnja 2020. godine na Portalu javnih nabava

Opširnije...