ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2392-4/20 od 06. studenog 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava zemljanih radova za razglas i rasvjetu na Gradskom groblju', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Stručnog savjetnika za javne nabave, broj: 02-05-2431-5/20 od 05. studenog 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava sredstava za dezinfekciju'', v.d. Gradonačelnika Grada Ljubuškog je donio

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-2113-2/20  od 30. rujna 2020. godine, u ponovljenom postupku javne nabave ''Nabava stupova za javnu rasvjetu''

Opširnije...

ljubuski logoNa temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 10. stavak 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj 66/16), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu, broj: 02-05-2067-12/20 od 19. listopada 2020. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge fizičke zaštite ljudi i imovine Gradske uprave Ljubuški''

Opširnije...