kapitalne investicije

Plan kapitalnih investicija 2014.-2018.

procjena ugrozenosti podrucja ljubuski

Procjena ugroženosti područja općine Ljubuški od prirodnih i drugih nesreća

Materijal koji se nalazi u prilogu predstavlja četverogodišnji Plan kapitalnih investicija općine Ljubuški (PKI), koji obuhvaća razdoblje od 2014. – 2018. godine.

U poglavlju III Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća , ĉl. 29. – 31.
propisana su prava i dužnosti tijela Općine odnosno Grada

Preuzmite prilog

Preuzmite prilog
   
   
   

progra zastite od prirodnih nesreca

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Ljubuški za razdoblje za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

 

sporazum o suradnji i partnerstvu

Sporazum o suradnji i partnerstvu između općine Ljubuški i nevladinih-neprofitnih organizacija

 

Predstavlja okvirni i temeljni dokument, kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Strane potpisnice ovog sporazuma su suglasne da se u međusobnoj suradnji pridržavaju zajedničkih
vrijednosti i građanskih inicijativa
Preuzmite prilog Preuzmite prilog
   
   
   

sporazum o suradnji i partnerstvu

Strategija partnerstva općine Ljubuški s građanima općine Ljubuški

 

kapitalne investicije

 Integrirana Strategija razvoja opcine Ljubuski 2014-2024

Strategija partnerstva je dokument Čije će donošenje omogućiti institucionalizaciju partnerstva izmedu lokalne samouprave i gradanskog društva kojeg čine gradani pojedinci,
interesne skupine građana, udruge građana, kao i mjesnih zajednica općine Ljubuški.
Integrirana Strategija razvoja općine Ljubuški 2014-2024 je pripremljena u sklopu Projekta integriranog lokalnog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH) koji predstavlja zajedničku inicijativu Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC)
Preuzmite prilog  Preuzmite prilog
   
   
   
statut bj 1 Kodeks1

Statut Općine Ljubuški

Etički kodeks izabranih i imenovanih dužnosnika općine Ljubuški

Statutom općine Ljubuški (u daljnjem tekstu: Statut) sukladno Ustavu
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustav Federacije),
Ustavu Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ustav Županije) i zakonodavstvu,
uređuju se ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, suradnja s ombudsmanima, samoupravni djelokrug općine Ljubuški, ustroj općinske vlasti, izravno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima, mjesna samouprava, suradnja s drugim općinama i udruživanje
općina, imovina i financiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti općine Ljubuški, upravni nadzor, donošenje Statuta općine Ljubuški i druga pitanja od značenja za ostvarivanje lokalne samouprave.
Predmet ovog Kodeksa je uspostavljanje standarda ponašanja u vršenju 
dužnosti koji se očekuju od
izabranih i imenovanih dužnosnika: vijećnika, članova radnih tijela Vijeća i drugih tijela koje bira i imenuje
Vijeće ili je na njihov izbor ili imenovanje dana suglasnost Vijeća,
nositelja izvršne dužnosti Općinskog načelnika i
savjetnika u Općini, što je preduvjet povjerenju građana prema Općini Ljubuški.
Predmet ovog Kodeksa je i područje primjene Kodeksa, opći principi, posebne obveze,
odnos prema tijelu uprave, praćenje ponašanja,
žalbene procedure i sankcije za povredu Kodeksa.
 
 Preuzmite prilog Preuzmite prilog
   
   
ljubuski bez korupcije  zupanija zapadnohercegovacka zzh  
Akcijski plan za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški Etički kodeks za državne službenike u županiji zapadnohercegovačkoj.
Temeljem članka 13. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službene novine Federcije BiH“,
broj: 49/06 i 51/09), članka 13. Zakona o lokalnoj samoupravi
( „Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 3/09 i18/11) i članka 120. stavka 1. Statuta Općine Ljubuški
(„Službeni glasnik Općine Ljubuški“ broj: 04/06, 2/08, 4/09 i 4/12),
Općinsko vijeće Ljubuški na VI. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2017.godine,
donosi ODLUKU o usvajanju Akcijskog plana za borbu protiv korupcije Općine Ljubuški,2017.-2021. godine.
Na temelju članka 17. stavak (5),a u svezi sa člankom 84.  Zakona o državnim službenicima u tijelima
državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj
("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/08 i 7/09),
Povjerenstvo za državnu službu Županije Zapadnohercegovačke, donosi
ETIČKI  KODEKS ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ.
Preuzmite prilog  Preuzmite prilog