INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
Petak, 06 Listopad 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1631/17
Ljubuški, 06. listopada 2017. godine

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI

 

U skladu sa člankom 28. stavak (4) Zakona o javnim nabavama, Općina Ljubuški objavljuje informaciju da u skladu s člankom 24. stavak (1) točka (a) Zakona o javnim nabavama provodi pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi za javnu nabavu radova ''Dodatni radovi na izgradnji objekta Uprave kompleksa Kravica''.
Tendersku dokumentaciju ponuditelju mogu preuzeti na protokolu Općine Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški ili zahtijevati dostavu iste putem pošte. Tenderska dokumentacija dostupnaje za sve zainteresirane kandidate.

Kontakt telefon za informacije je 039/835-554. 

Općinski načelnik
Nevenko Barbarić

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a