ODLUKA o dodjeli ugovora
Ponedjeljak, 02 Listopad 2017
B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1456-10/17
Datum: 28. rujna 2017. godine

Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Općini Ljubuški, broj: 02-05-816/17, a na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu broj: 02-38-1048-11/17 od 13. travnja 2017. godine, u postupku javne nabave ''Javna nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju (sanaciju/održavanje) vodonatapnog sustava Parilo-Brza voda'', Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKA o dodjeli ugovora


Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 02-23-1456-9/17 od 25. rujna 2017. godine, te se ugovor za javnu nabavu ''Javna nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju (sanaciju/održavanje) vodonatapnog sustava Parilo-Brza voda'' dodjeljuje ponuditelju Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški, ponuda broj: 33/17 od 20. rujna 2017. godine, za ponuđenu cijenu od 5.850,00 KM bez PDV-a.

Članak 2.
Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški, nakon što ponuditelj dostavi potrebnu dokumentaciju, sukladno Pozivu za dostavu ponuda.

Članak 3.
Za realiziranje ove Odluke zadužena je Služba za stambeno komunalne i inspekcijske poslove Općine Ljubuški.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom Općinskog načelnika Općine Ljubuški o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-23-1456/17 od  05. rujna 2017. godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 02-23-1456-2/17 od 05. rujna 2017. godine. 
Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 6.000,00 KM.
Dana 12. rujna 2017. godine Poziv za dostavu ponuda upućen je na adrese tri ponuditelja, i to:
1. Higracon d.o.o., Hiseta 3, 71 000 Sarajevo
2. Aksa d.o.o. Zenica, Ul. Londža 128b, PC Roma II, 72 000 Zenica
3. Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški, Stube bb, 88320 Ljubuški

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće: 

- da je ukupan broj pristiglih ponuda – 1 (jedna) ponuda
- da je blagovremeno zaprimljeno- 1 (jedna) ponuda
- da su neblagovremeno zaprimljene – 0 (nula) ponuda
Svoje ponude su dostavili sljedeći ponuditelji:
1. Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški, Stube bb, 88320 Ljubuški

Povjerenstvo je sačinilo Rang listu pristiglih prihvatljivih ponuda:

Naziv ponuditelja
Iznos ponude u KM  sa eventualnim popustom bez PDV-a

Osvojena pozicija
Tomić inženjering d.o.o. Ljuubuški 5.850,00 KM
1.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno dalo ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz Poziva za dostavu ponuda.
Postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja zasniva se na kriteriju najniža cijena. 
Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor najkasnije u roku od pet (5) dana od dana prijema ove Odluke, a žalba nije dopuštena.
Općinski načelnik
____________________
Nevenko Barbarić 

Dostaviti:
- Povjerenstvo za javne nabave.
- Tomić inženjering d.o.o. Ljubuški.