ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola
Srijeda, 23 Kolovoz 2017
B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:  02-38-1356/17
Ljubuški, 16. kolovoza 2017. godine

Na temelju članka 40. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), Općinski načelnik Ljubuški, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini


I.
Ovim Zaključkom, utvrđuje se visina sufinanciranja općine Ljubuški u troškovima prijevoza redovnih učenika osnovnih i srednjih škola s područja općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini.

II.
Općina Ljubuški sufinancira iznos od 50% cijene karte za učenike osnovnih škola i 40% cijene karte za učenike srednjih škola koji kupuju redovne mjesečne karte kod prijevoznika ovlaštenog od strane Općine Ljubuški za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola.

III.
Roditelji učenika su dužni popuniti izjavu te istu vratiti u školu najkasnije do dana 8. rujna 2017. godine, temeljem koje Odsjek društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova sačinjava popis korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza.

IV.
Za učenike osnovnih i srednjih škola, iz obitelji korisnika stalne socijalne skrbi, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem popisa Centra za socijalni rad Ljubuški. Za učenike osnovnih i srednjih škola iz obitelji 100% ratnih vojnih invalida, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem Potvrde Odsjeka za branitelje iz Domovinskog rata.  Za učenike s posebnim potrebama Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza učenika temeljem izdanih Rješenja Odsjeka društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški. Za svako četvrto i slijedeće dijete iz obitelji, Općina Ljubuški će u cijelosti snositi troškove prijevoza karte (najnižeg iznosa) kod ovlaštenog prijevoznika, na osnovu izjave roditelja o broju djece korisnika prijevoza, koju će popuniti u Odsjeku društvenih djelatnosti i zajedničkih poslova Općine Ljubuški.

V.
Ovaj Zaključak će se primjenjivati od 1. rujna 2017. godine a objavit će se u Službenom glasniku općine Ljubuški.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

DOSTAVITI:
1.  Službi za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničkih poslova
2.  Službi za gospodarstvo i financije,
3.  Službeni glasnik općine Ljubuški,