Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu
Četvrtak, 13 Travanj 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-28-2/17
Datum: 13. travnja 2017. godine

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik d o n o s i 

ODLUKU o drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu


Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu, broj: 02-05-28/17 od 01. veljače 2017. godine.

Članak 2.
Članak 4. stavak 1. točka b) Plana javnih nabava Općine Ljubuški mijenja se i glasi:

b)  Usluge:


 

Red. br.

 

Predmet nabave

USLUGE

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Usluga izrade planskog dokumenta (procjena ugroženosti i plan zaštite od požara)

71243000-3

613915

 

5.950,00

Izravni sporazum

 

I kvartal

 

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

Usluge čišćenja zgrade Općine Ljubuški

90911000-6

 613324

 

5.950,00

Izravni sporazum

I kvartal

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški

3.

Osiguranje motornih vozila Općine Ljubuški

66514110-0

613523

 

15.000,00

Konkurentski postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški
Članak 3.
Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu i stupa na snagu danom donošenja

Općinski načelnik
Nevenko Barbarić