Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Ispis E-mail
Ponedjeljak, 09 Listopad 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-1467-10/17
Ljubuški, 06.listopada 2017. godine

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški broj 02-05-815/17 od 12.04.2017. godine, na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Odlukom, broj: 02-28-1467-2/17 od 06. rujna 2017. godine, u postupku javne nabave ''Javna nabava sjemenskog krumpira za poljoprivrednu zadrugu'', objavljenog dana 13. rujna 2017. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-1-25-3-17/17. Općinski načelnik je  d o n i o 

ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja


Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 02-28-1467/17 od 05. listopada 2017. godine, te se Ugovor za javnu nabavu ''Javna nabava sjemenskog krumpira za poljoprivrednu zadrugu'' dodjeljuje ponuditelju  Rosić d.o.o., Veljaci bb, 88326 Vitina, Ponuda broj: 01/17 od 29.rujna 2017. godine, za ponuđenu cijenu od 7.955,00 KM bez PDV-a, odnosno 9.307,35 KM sa PDV-om, kao najbolje ocijenjenom ponuditelju.

Članak 2.
Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju Rosić d.o.o. , po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuditelji obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 3.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu i stambeno komunalne poslove Općine Ljubuški.

Članak 4.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70. stavak 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02-28-1467-1/17 od 06. rujna 2017. godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Odlukom broj: 02-28-1467-2/17 od 06. rujna 2017. godine.
Javna nabava je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 10.000,00 KM.

Povjerenstvo za javnu nabavu dostavilo je dana 05. listopada  2017. godine Zapisnik i Preporuku o ocjeni ponuda i izboru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 02-23-1467-10/17.  

U postupku po Zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Povjerenstvo za javnu nabavu blagovremeno i pravilno izvršilo otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinilo odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće: 

- da je ukupan broj pristiglih ponuda – 1 (jedna) ponuda
- da je blagovremeno zaprimljeno- 1 (jedna) ponuda
- da su neblagovremeno zaprimljene – 0 (nula) ponuda

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo, pravilno i potpuno, dalo ocjenu prispjelih ponuda sukladno kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja zasniva se na kriteriju najniža cijena. 

Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran ponuditelj  Rosić d.o.o., čija je ponuda tehnički prihvatljiva i zadovoljava kriterije navedene u Tenderskoj dokumentaciji, što je u skladu sa člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.
Žalba se ulaže Općini Ljubuški u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na protokol Općine ili preporučeno putem pošte u skladu sa člankom 99. Zakona o javnim nabavama.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić
______________________

Dostaviti:
- Rosić d.o.o.,
- a/a
 
« Prethodna   Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Aktivnosti uprave arrow ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuditelja