Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem Ispis E-mail
Petak, 22 Rujan 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj:02-31-1538/17
Ljubuški, 19.09. 2017. godine

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i  Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj  01-02-1495/17 od 11.09. 2017. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem


I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

     K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Ljubuški

2187/8

 

714

62.475,00

6.247,50

2.

Ljubuški

3618/29

 

1188

103.950,00

10.395,00

3.

M.Vrata-Gradska

539/6

 

1574

7.083,00

1.000,00

4.

M.Vrata-Gradska

539/7

 

1902

8.559,00

1.000,00

5.

M.Vrata-Gradska

447/15

 

875

4.375,00

1.000,00

6.

Lisice

683/3

392/8

1164

5.238,00

1.000,00

7.

Lisice

731/4

288/178

1727

8.635,00

1.000,00

8.

Lisice

731/5

288/187

159

715,50

715,50

9.

Zvirići

1186/11

10/494

747

2.241,00

1.000,00

10.

Zvirići

1186/12

10/495

2427

7.281,00

1.000,00

11.

Prolog

2071/4

537/44

1942

5.826,00

1.000,00

12.

Prolog

2071/5

537/45

1221

3.663,00

1.000,00

13.

Prolog

2071/6

537/46

1239

3.717,00

1.000,00

14.

Prolog

2071/7

537/47

1525

4.575,00

1.000,00

15.

Prolog

2071/8

537/48

1693

5.925,00

1.000,00

16.

Prolog

2071/9

537/49

1961

6.863,00

1.000,00

17.

Prolog

3453/6

537/58

1200

4.200,00

1.000,00

18.

Vojnići-Dole

3647/10

805/583

k.o. Klobuk

1064

4.256,00

1.000,00

19.

Vojnići-Dole

3647/11

805/584 k.o.Klobuk

1586

6.344,00

1.000,00

20.

Vojnići-Dole

3647/12

805/585

k.o.Klobuk

813

2.845,00

1.000,00

21.

Humac

2226/44

355/801

580

10.150,00

1.015,00

22.

Bijača

1/16

44/547

1000

3.000,00

1.000,00

23.

Hrašljani

424/73

 

1127

6.762,00

1.000,00

24.

Hrašljani

424/74

 

858

5.148,00

1.000,00


II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

utorak, 10.10.2017. godine sa početkom u 9 sati

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 3
Advertisement
You are here  :Naslovnica