Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem Ispis E-mail
Četvrtak, 04 Svibanj 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA  LJUBUŠKI
OPĆINSKI  NAČELNIK
Broj:02-31-927/17
Ljubuški, 02.05. 2017. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i  Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj  01-02-887/17 od 21.04. 2017. godine, Općinski načelnik  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem


I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:


Redni

br.

     K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

1.

Cerno

1524/8

 

5443

51.708,50

5.170,85

2.

Cerno

1118/2

 

100

350,00

350,00

3.

M.Vrata-Gradska

447/13

 

1057

5.285,00

1.000,00

4.

M.Vrata-Gradska

447/14

 

875

4.375,00

1.000,00

5.

M.Vrata-Gradska

447/15

 

875

4.375,00

1.000,00

6.

M.Vrata-Gradska

534/59

 

500

2.000,00

1.000,00

7.

M.Vrata-Gradska

534/63

 

556

2.224,00

1.000,00

8.

M.Vrata-Gradska

534/64

 

519

2.076,00

1.000,00

9.

M.Vrata-Gradska

534/66

 

864

3.456,00

1.000,00

10.

M.Vrata-Gradska

534/67

 

632

2.528,00

1.000,00

11.

M.Vrata-Gradska

534/68

 

603

2.412,00

1.000,00

12.

Hrašljani

424/73

 

1127

7.889,00

1.000,00

13.

Hrašljani

424/74

 

858

6.006,00

1.000,00

14.

Humac

2694/8

678/99

755

2.265,00

1.000,00

15.

Humac

3061/11

523/171

714

2.856,00

1.000,00

16.

Hrašljani

561/9

 

501

10.020,00

1.000,20

17.

Humac

2226/116

355/1092

312

6.552,00

1.000,00

18.

Humac

2226/31

355/788

342

7.182,00

1.000,00

19.

Humac

2226/32

355/789

635

11.112,50

1.111,25II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.
      Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM.
      Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

 III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
 Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
 Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. 
 Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to kako slijedi:

utorak, 23.05.2017. godine sa početkom u 9 sati
   
  VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški.                                                                   
     Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.


OPĆINSKI NAČELNIK 
                 Nevenko Barbarić


 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 3
Advertisement
You are here  :Naslovnica