Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

PLAN JAVNIH NABAVA Općine Ljubuški za 2017. godinu Ispis E-mail
Petak, 03 Veljača 2017
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-28 /17
Datum: 01. veljače 2017. godine

     Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članka 40. Statuta Općine Ljubuški (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), a u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu(''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16), Općinski načelnik d o n o s i 

PLAN JAVNIH NABAVA
Općine Ljubuški za 2017. godinu


Članak 1.
            Ovim Planom javnih nabava utvrđuje se obveza Općinskih službi Općine Ljubuški provođenje postupaka javnih nabava propisanih Zakonom o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj 39/14'').
Članak 2.
            Plan javnih nabava sačinjen je u skladu sa Proračunom Općine Ljubuški za 2017. godinu (''Službeni glasnik Općine Ljubuški'', broj 7/16).
Članak 3.
            Plan javnih nabava sadrži sljedeće elemente: predmet nabave, oznaka nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (JRJN), ekonomski kod, procijenjenu vrijednost predmeta javne nabave, vrstu postupka javne nabave, planirani početak postupka nabave, te planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi.
Članak 4.
            Za potrebe Općine Ljubuški, u 2017. godini izvršit će se javna nabava sljedećih roba, usluga i radova:

a) Robe:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

ROBE

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Nabava uredskog materijala

30192000-1

613411

 

35.000,00

Otvoreni postupak

 

I kvartal

 

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

Nabava higijenskog materijala za potrebe Općine Ljubuški i osnovnih škola općine Ljubuški

39830000-9

613484

 

15.000,00

Otvoreni postupak

 

IV kvartal

 

IV kvartal

 

Proračun Općine Ljubuški


b) Usluge:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

USLUGE

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Usluga izrade planskog dokumenta (procjena ugroženosti i plan zaštite od požara)

71243000-3

613915

 

5.950,00

Izravni sporazum

 

I kvartal

 

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

Usluge čišćenja zgrade Općine Ljubuški

90911000-6

 613324

 

5.950,00

Izravni sporazum

I kvartal

I kvartal

Proračun Općine Ljubuški


c)  Radovi:

 

Red. br.

 

Predmet nabave

RADOVI

 

JRJN oznaka

 

Ekonomski kod

 

Procijenjena vrijednost

(KM)

 

Vrsta postupka

 

Planirani početak postupka

 

Planirano sklapanje  ugovora

 

Izvor financiranja

1.

Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica

45233142-6

613724

 

400.000,00

Otvoreni postupak

 

II kvartal

 

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

2.

 

Izgradnja športskog terena kod O.Š. Marka Marlića u Ljubuškom

45212200-8

615411E

 

100.000,00

 

Otvoreni postupak

 

II kvartal

 

III kvartal

 

Proračun Općine Ljubuški

3.

Izgradnja objekta Uprave kompleksa Kravica

45213150-9

 

615411K

 

180.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

4.

Radovi na izgradnji rasvjete za pristupni put i vodopad Kravica

42316100-6

615411K

 

100.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

5.

Utopljavanje osnovne škole u Miletini

45262521-9

615311C

 

30.000,00

Otvoreni postupak

I kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški

6.

Ugradnja otvora na područnoj školi u Cenu

45421100-5

615311C

 

5.900,00

Izravni sporazum

II kvartal

II kvartal

Proračun Općine Ljubuški


Članak 5.
Javne nabave iz članka 4. ovog Plana provodit će se u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH'', broj: 39/14).
Članak 6.
Plan javnih nabava Općine Ljubuški za 2017. godinu se može mijenjati u skladu sa potrebama općine Ljubuški.
Članak 7.
Ovaj Plan javnih nabava stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Općine Ljubuški www.ljubuski.ba.


Općinski načelnik  
Nevenko Barbarić, v.r.

 
« Prethodna   Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Aktivnosti uprave arrow PLAN JAVNIH NABAVA Općine Ljubuški za 2017. godinu