Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem Ispis E-mail
Utorak, 28 Lipanj 2016
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-23-1302/16
Ljubuški, 24.lipnja 2016. godine

Na temelju članaka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku  javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj: 17/14), članka 8. stavak 1.Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški  („Službeni glasnik Općine Ljubuški",broj: 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj: 01-02-1168/16 od 03. lipnja 2016.godine, Općinski načelnik r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem


I Predmet natječaja je prodaja jednosobnog stana ukupne  površine 33 m², koji se nalazi na I katu poslovno stambene zgrade iznad Zemljoradničke zadruge, sa suvlasničkim dijelom 33/178, na zajedničkom dijelu nekretnine označene kao k.č. 1174/1, u K.o. Ljubuški, na adresi Zrinsko Frankopanska bb, Ljubuški.
II Početna prodajna cijena nekretnine iz točke I. Iznosi 26.870,00 KM(dvadesetšesttisućaosamstosedamdeset  konvertibilnih maraka).
III Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve pravne i fizičke osobe. 
IV  Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s tim da iznos jamčevine ne može biti niži od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun općine Ljubuški broj: 3380002200044268, sa naznakom ''Jamčevina za kupnju stana – garsonjere S 1,na k.č. 1197'', vrsta prihoda: 722431
V Svaki sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje javne licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Fizičke osobe trebaju dostaviti preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika)
VI Ako na javnoj licitaciji sudjeluje punomoćnik neke osobe isti mora imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
VII Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se  na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.
VIII Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.Ako u navedenom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
IX Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene zaključit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom , prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine. Nakon provedbe ugovora  u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.
X Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske  poslove Općine Ljubuški (ured broj 3), dana 19. srpnja 2016. godine sa početkom u 09.00 sati. 
XI Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ljubuški. Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Odjelu za stambeno komunalne poslove Općine Ljubuški, Andrijice Šimića bb ( zgrada PU Ljubuški, ulaz južni, kat, ured broj 5)  svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić v.r.
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica