Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški Ispis E-mail
Ponedjeljak, 28 Prosinac 2015
Na temelju članka 7. Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova općinskog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u BiH ("Sl. glasnik BiH", broj 9/10, 37/10 i 74/11) i članka 4. Odluke o postupku objavljivanja javnog oglasa za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/11), Općinski načelnik Ljubuški, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški


I.
Raspisuje se ponovni javni oglas za imenovanje 1 (jedan) član Općinskog izbornog povjerenstva Ljubuški.
II.
Člana OIP imenuje Općinsko vijeće Ljubuški uz suglasnost SIP BiH za razdoblje od sedam godina.
III.
Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su slijedeći:
Opći uvjeti:
1. da je osoba s pravom glasa,
2. da je osoba s odgovarajućom stručnošću i iskustvom u provedbi izbora.
Posebni uvjeti:
1. da ima prebivalište u općini Ljubuški,
2. da ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera ili završenu Višu školu odnosno VI/1 stupanj stručne spreme društvenog smjera, (stručnom spremom društvenog smjera podrazumijeva se završen pravni, politički, kriminalistički i ekonomski fakultet – škola),
3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora, pod kojim se podrazumijeva:
- članstvo u izbornome povjerenstvu,
- članstvo u biračkome odboru,
- rad u stručnim tijelima koja su pružala pomoć u provedbi izbora i
- objava stručnih i znanstvenih radova iz oblasti izbora.
Iznimno od odredbe posebnih uvjeta točka 2. ovog javnog oglasa član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba sa VII/1 stupnjem stručne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu, Izbornog povjerenstva u trajanju od najmanje dvije godine od dana stupanja na snagu Izbornog zakona BiH.
Iznimno od odredbe posebnih uvjeta točka 3. ovog javnog oglasa, član Općinskog izbornog povjerenstva može biti osoba koja ima završen pravni fakultet, odnosno VII/1 stupnja stručne spreme.
IV.
Sastav Općinskog izbornog povjerenstva će u pravili odražavati ravnomjernu zastupljenost spolova. Ravnomjerna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen s najmanje 40% od ukupnog broja članova izbornog povjerenstva. Sastav OIP multietnički tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju se tijelo nadležno za provedbu izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. 
V.
Član Općinskog izbornog povjerenstva može biti predsjednik ili sudac redovitog suda, tajnik Općinskog vijeća, lica profesionalno zaposlena u općinskim tijelima uprave i druga lica koja ispunjavaju uvjete određene Zakonom, a nemaju smetnji predviđenim Poglavljem VI ovog javnog oglasa.
VI.
Za člana OIPLJ ne može biti imenovana osoba:
- koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članka 1.6, 1.7. i 1.7a Izbornog zakona,
- koja je član najvišeg izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, glavni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
- koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12. stavak 4. Izbornog zakona,
- koja je izabrani kandidat za bilo koju razinu vlasti,
- kojoj je u posljednje četiri godine izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovoran računajući od dana pravomoćnosti odluke.
Član Općinskog izbornog povjerenstva ne može biti zastupnik odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima niti osoba koja je pravomoćnom sudskom odlukom osuđena na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci i dulje.
VII.
Uz prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. kraća biografija s osobnim podacima kandidata (ime, prezime, ime oca, adresa, kontakt tel. i kretanje u službi),
2. ovjerena fotokopija diplome o završenom stupnju i vrsti stručne spreme,
3. dokaz o izbornom iskustvu, za kandidata koji nije dipl. iur (Uvjerenje OIP-a o radu u biračkom odboru, rješenje o imenovanju u OIP ili birački odbor ili neki drugi dokaz, koji može potvrditi da kandidat ima izborno iskustvo,
4. vlastoručno potpisan i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti,
5. vlastoručno potpisana i od nadležnog tijela ovjerena izjava o nepostojanju smetnji iz članka 2.3. Izbornog zakona BiH,
6. uvjerenje nadležnog tijela o nekažnjavanju – MUP uprava policije (ne starije od tri mjeseca),
7. fotokopija OI i uvjerenje o prebivalištu izdano od strane CIPS-a (ne starije od tri mjeseca).
Oglas ostaje otvoren (8) osam dana od dana zadnje objave, a objavit će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči tijela uprave i web stranici Općine Ljubuški. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom 
"Javni oglas za člana OIPLJ"
- Ne otvaraj-

Na adresu:
OPĆINA LJUBUŠKI – OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za provedbu javnog oglasa za imenovanje člana OIPLJ
Ul. Zrinskofrankopanska 71.
88320 Ljubuški

OPĆINSKI NAČELNIK LJUBUŠKI
Broj: 02-05-2433/15
Ljubuški, 28.12.2015. godine

OPĆINSKI NAČELNIK,
Nevenko Barbarić
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 4
Advertisement
You are here  :Naslovnica