Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

JAVNI NATJEČAJ za prijem namještenika u radni odnos Ispis E-mail
Petak, 16 Listopad 2015
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj: 02-44-1917/15
Ljubuški, 16. listopada 2015. godine

Na temelju čl. 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH (“ Narodne novine ŽZH”,  br. 16/08 i 14/13 ),  u skladu s Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 1/07, 6/09, 4/12, 6/12 i 7/13),  Općinski načelnik Ljubuški objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem namještenika u radni odnos


I. Referent vatrogasac- serviser vatrogasnih i izolacijskih aparata i skladištar, u Službi za civilnu-protupožarnu zaštitu i stambeno komunalne poslove, Odjel civilne-protupožarne zaštite, 1 (jedan) izvršitelj, status – državni namještenik
Opis poslova: 
Sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sudjeluje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara, vrši nabavku, skladištenje i izdavanje opreme, vodi skladišnu datoteku, sastavlja pregled utroška, vrši servisiranje vatrogasnih i izolacijskih aparata, vodi evidenciju o ispravnosti opreme i predlaže nabavku iste, vodi evidenciju usluga, sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica, obavlja i druge poslove po nalogu, šefa odjela i zapovjednika postrojbe. Kandidati koji se prijave na Javni oglas moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u ŽZH i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog tijela uprave općine Ljubuški ( “Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 1/07, 6/09, 4/12, 6/12 i 7/13)

II. Opći uvjeti:
da je državljanin BiH
da je punoljetan
da ima opću zdravstvenu sposobnost
da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebne za vršenje poslova radnog mjesta prema Pravilniku
da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH
da nije obuhvaćen odredbom čl.IX 1. Ustava BiH

III. Posebni uvjeti :
SSS, KV radnik, III stupanj školske spreme tehničkog smjera, (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke)
šest mjeseci radnog iskustva u vatrogasnim postrojbama,
položen ispit za profesionalnog vatrogasca
vozačka dozvola B kategorije

IV. Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije koje služe kao valjan dokaz):

svjedodžba o završenoj školskoj spremi SSS, KV radnik, III stupanj školske spreme tehničkog smjera, (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smijer tehničke struke),                             -(nostrificirana svjedodžba, ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine)
uvjerenje o državljanstvu  ili ovjerenu presliku važeće CIPS-ove iskaznice (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela)
dokaz o radnom iskustvu u vatrogasnim postrojbama
dokaz o važećoj  vozačkoj dozvoli B kategorije
položen ispit za profesionalnog vatrogasca
izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX 1. Ustava BiH
izjava kandidata da u posljednje dvije godine, od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno BiH
kraći životopis, adresa i kontakt telefon

Napomena:

Kandidati koji nemaju položen ispit za profesionalnog vatrogasca, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe. Kandidat koji bude izabran, dužan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca) i Uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine, u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i  smatra se da je odustao. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni oglas  će se objaviti u Večernjem listu i Dnevnom listu.
Potpisane prijave i tražene dokumente treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom, na adresu:

OPĆINSKI NAČELNIK LJUBUŠKI
UL.ZRINSKO-FRANKOPANSKA 71
88320 LJUBUŠKI
S NAZNAKOM” JAVNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS - NE OTVARAJ!”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić
 
« Prethodna   Sljedeća »

Poslovni imenik

Dodaj upis
Traži

Tko je Online

Gostiju online: 5
Advertisement
You are here  :Naslovnica