Općina Ljubuški - Dobrodošli u srce Hercegovine

Stari grad Ljubuški Ispis E-mail
Stari grad Ljubuški se nalazi na istaknutom vrhu krševitog lanca brda Buturovice, koje se nalazi na istočnom kraju Ljubuškog polja. Grad je podignut na čvrstom, krševitom položaju, na 396 m nadmorske visine. U periodu poslije rata 1992. - 1995. godine, probijen je makadamski put skoro do podnožja grada. Grad se sastoji iz dva dijela. Prvo utvrđenje je nastalo u doba srednjevjekovne bosanske države, prema povijesnim izvorima, polovinom XV vijeka. Postavljeno je na najvišu i najdominantniju kotu. U doba osmanske uprave opasano je zidovima sa svih strana. Cijeli susav obrane i prostornog rasporeda utvrđenja je izuzetno dobro osmišljen. Unutar zidova se vide krajnji ostaci raznih građevina: stražarnica, ambara, pekare, barutane, a konstatirane su i 4 čatrnje, od kojih se danas mogu na terenu da raspoznaju tri. Povijesni podaci Nakon dolaska slavenskih i hrvatskih plemena u VII. stoljeću ljubuški kraj vjerojatno ulazi u sastav hrvatske županije Rastoke, koju u 10. st. spominje bizantski povjesničar car Konstantin Porfirogenet.

U 14.–15. st. podignuta je na vrhu Buturovice (kota 349 m). tvrđava, koja se obično pripisuje hercegu Stjepanu, premda je starija od njega. Osim hercega Stjepana Vukčića Kosače i njegovih sinova, ističu se u 15. st. velikaši Radivojevići-Jurjevići-Vlatkovići. U pisanim izvorima Ljubuški se prvi put spominje 21. veljače 1444. pod nazivom Lubussa. Grad je pao u turske ruke nešto prije 1477., kada je postao pogranična tvrđava s jakom posadom. Turci su učvrstili i proširili tvrđavu, dogradili bedeme s puškarnicama i nastambe za vojnu posadu. Ljubuška tvrđava imala je žitnicu, pekaru, više cisterna (čatrnja) za vodu, zatvor, barutanu, oružarnicu, zapovjednikov (dizdarov) stan, te u blizini nastambe za vojnu posadu. U turskim dokumentima vodi se 1565. kao "k'ala Lupuška" (tvrđava Ljubuški).

Grad su u 17. st. popravljali dubrovački majstori. Nakon 1835. Ljubuški gubi svoju obrambenu i strategiju ulogu i počinje lagano propadati. Srednjovjekovni grad sastoji se od kule Herceguše i obora ispred kule. Kula Herceguša ima četverokutni oblik, unutarnjih dimenzija 5,2 x 2,1m, a vanjskih 9,7 x 5m. Zidovi su joj sa sjeverozapadne strane debeli čak 4,5m, a bočni, istočni i jugozapadni zid 2m. Podgrađe srednjovjekovna grada razvilo se najvjerojatnije na terasi Crkvice, koja se nalazi ispod južnoga dijela grada. Kasnije se varoš spustila u dolini zapadno od grada, na područje oko današnje crkve Sv. Kate, na lokalitetu Crkvina. Turski dio grada sagrađen je oko srednjovjekovne tvrđave, koje tada postaje središnji dio grada, opasana sa svih strana zidovima. Na sjevernom dijelu nalazi se veliki donji obor s tabijom. Jugoistočno od utvrđena gradskoga sazidane su dvije masivne kule, okrenute prema istoku, koje također dominiraju gradom. Na svim obrambenim zidovima bile su puškarnice, od kojih su mnoge sačuvane. Danas se u grad ulazi kroz raniji unutarnji ulaz, koji je lučno zasvođen. U unutarnjem, sjeverozapadnom dijelu iza ulaza, izgrađene su dvije obrambene kule i čatrnja. Uz pregradni zid nalazilo se nekoliko prostorija nepoznate namjene.

Čitav kompleks Staroga grada Ljubuškoga ima oblik nepravilnoga višekutnika, s ukupnom površinom oko 3.350 m2. Na temelju Odluke o proglašenju graditeljske cjeline „Stari grad Ljubuški“ u Ljubuškom, nacionalnim spomenikom kulture BiH (Sl. Glasnik BiH, 43/2003 od 29. prosinca 2003. godine), i formiranjem od strane Općinskog vijeća Ljubuški Povjerenstva za zaštitu Starog grada Ljubuški, te programa sanacije, konzervacije i restauracije „Starog grada Ljubuški“ u Ljubuškom koji je načinila prof.dr. Vjekoslava Sanković Simčić, dipl.ing.arh., i financijske potpore Federalnog ministarstva kulture i sporta na čelu s ministrom Gavrilom Grahovcom i njegove pomoćnice Angele Petrović, pristupilo se u mjesecu travnju 2006. godine obnovi „Starog grada Ljubuški“.

S  T  A  R  I      G  R  A  D      LJ  U  B  U  Š  K  I

                                      sanacija - konzervacija - restauracija
               

 

                                               P R O G R A M

 

 

 

S obzirom na  značaj, vrijednost, veličinu, stupanj oštećenja i vrlo složene i zahtjevne

mjere zaštite, sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Nacionalnog spomenika nužno je planirati slijedeće aktivnosti:

 

1.   UKLANJANJE – SJEČA RASLINJA, onog koji destruira stare strukture zidova i

temelja bilo da se nalazi unutar zidina ili pak izvan njih;

2.  DIGITALNO  FOTOGRAFIRANJE  SVIH  OŠTEĆENJA  na Starom gradu sa    

     označavanjem njihove pozicije na  raspoloživom situacionom planu;

3.    ANALIZA  SNIMAKA - kabinetski rad, nakon toga, detaljna analiza na terenu;

4.    IZRADA GEODETSKOG SNIMKA (ukoliko ne postoji) sa svim relevantnim podacima (situacija, svi karakteristični  presjeci kompleksa sa terenom,  profilima,

oštećenjima, detaljima,..) i to uz uobičajeno obilježavanje točaka počevši od 0 …;

5.    ARHEOLOŠKA  ISTRAŽIVANJA;

6.    ISTRAŽNI  RADOVI:

-    temeljne stijene: potrebni  iskopi

-      temelja

-      zidova: raskopi u zidu

-      maltera: sastav, poroznost

-      kamena

7.      ANALIZA  NAKON  ISTRAŽIVANJA;

8.      INTERVENTNE  MJERE;

9.      PROJEKAT  SANACIJE,  KONZERVACIJE  i  RESTAURACIJE  CIJELOG

STAROG  GRADA  LJUBUŠKOG:

  -    I   Faza

      -    II  Faza
 

Temeljita i kvalitetna sanacija Starog grada Ljubuškog može biti provođena po fazama zavisno od složenosti zahvata i financijskih mogućnosti. Držim da je moguće

započeti sa pripremama za provedbu djelomične sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije na dijelu donjeg obora.


 

                                                P  R  O  G  R  A  M

        sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije donjeg obora Starog

                                                grada  Ljubuškog

 

 

 

1.    ZAVRŠETAK RADOVA NA NOVOM MAKADAMSKOM PUTU;

2.    IZGRADNJA PARKINGA I U BRDO UKOPANOG SANITARNOG ČVORA (osigurati električnu struju, vodovod i kanalizaciju);

3.    IZGRADNJA KALDRMISANE PJEŠAČKE STAZE DO STAROG GRADA;

4.    ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA;

5.    IZRADA PROJEKTA SANACIJE, KONZERVACIJE, RESTAURACIJE I

REVITALIZACIJE;

6.   PROVEDBA SANACIJE, KONZERVACIJE I RESTAURACIJE ULAZA U

GRAD, ZIDOVA, ČATRNJE, SVIH NALAZA NAKON ARHEOLOŠKIH

ISTRAŽIVANJA.

PROVEDBA REVITALIZACIJE

 

 

Napomena: Ovom parcijalnom zahvatu  trebaju predhoditi temeljni radovi navedeni u Programu sanacije, konzervacije i restauracije cijelog  Starog grada (sječa raslinja, snimanje, istražni radovi,..)

 

 

                                                         Prof.dr Vjekoslava Sanković Simčić,dipl.ing.arh.

 

Sarajevo, 07.04.2006. 
« Prethodna   Sljedeća »
You are here  :Naslovnica arrow Šetnja Ljubuškim arrow Znamenitosti i atrakcije arrow Stari grad Ljubuški