B o s n a   i   H e r c e g o v i n a

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

G R A D   L J U B U Š K I

GRADONAČELNIK

Broj: 02-24-538/21

Ljubuški, 15. veljače 2021. godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 13/13 i 24/16), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 21/13) i članka 5. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog broj: 01-02-2254/20 od 15.10.2020. godine, gradonačelnik raspisuje: 

N A T J E Č A J

za dodjelu Koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog

Natječaj pogledajte OVDJE!