BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD  LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-31-999/20
Ljubuški, 29.04.2020. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-942/20 od 21.04.2020.godine, te članka 132. stavka 5. Statuta (Sl. glasnik Grada Ljubuški br. 6/19) i čl. 217. stavka 2.Zakona o upravnom postupku ("Sl.novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99) Gradonačelnik, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o ispravci greške u JAVNOM NATJEČAJU za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem br. 02-31-991/20 od 28.04.2020. godine a koji je objavljen u Večernjem listu od 29.04.2020. godine
U javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem br. 02-31-991/20 od 28.04.2020. godine a koji je objavljen u Večernjem listu od 29.04.2020. godine ispravlja se slijedeća greška :

1. U točki 1. izrijeke, k.č. br. 45/28 k.o. Zvirići pod red. br. 5. u koloni Početna cijena KM umjesto " 45.610,00 “  treba da stoji " 54.732,00 "
2.Ovaj zaključak čini sastavni dio teksta javnog Natječaja navedenog u točci 1. ovog zaključka, te ima pravni učinak od dana od kojeg pravni učinak ima navedeni Natječaj.

Obrazloženje

Javnim natječajem broj 02-31-991/20 od 28.04.2020. godine a koji je objavljen u Večernjem listu od 29.04.2020. godine, utvrđene su nekretnine koje su predmet prodaje kao i svi pobliže propisani uvjeti za postupak licitacije koje će provesti Povjerensvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Ljubuški.
Kako se u ovom slučaju radi o tehničkoj grešci pa se ta greška po službenoj dužnosti ovim Zaključkom ispravlja. 
Zbog svega iznijetog sukladno čl. 217. st. 2. Zakona o upravnom postupku riješeno kao u  dispozitivu .    

GRADONAČELNIK 
Nevenko Barbarić