B o s n a  i  H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-977/20
Ljubuški, 24. travnja 2020. godine

Na temelju članka 132. stavak 1. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj: 6/19) i članka 5. Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19) (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj: 3/20), Gradonačelnik   r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog radi isplate naknada plaća za mjesec travanj

I   PREDMET JAVNOG POZIVA

Pozivaju se sve pravne osobe i obrtnici sa sjedištem ili poslovnicom na području grada Ljubuškog, a kojima je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Grada Ljubuškog u razdoblju dužem od 30 dana, da podnesu Zahtjev za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog radi isplate naknada plaća za mjesec travanj.
Naknada plaće se isplaćuje u iznosu 300,00 KM neto po zaposleniku za plaću za mjesec travanj, počevši od 04. svibnja 2020. godine.

II   UVJETI ZA POVRAT

Uvjeti koje podnositelj zahtjeva treba ispuniti kako bi ostvario pravo na naknadu plaće za zaposlenike:
a)Imati sjedište ili poslovnicu na području grada Ljubuškog,
b)Da mu je zabranjen rad naredbama Federalnog stožera civilne zaštite, Županijskog stožera civilne zaštite i Stožera civilne zaštite Grada Ljubuškog u razdoblju dužem od 30 dana,
c)Da kod Porezne uprave FBiH ima prijavljene zaposlenike za mjesec ožujak, a da sa zaposlenicima za koje traži naknadu plaće nije raskinut ugovor o radu do raspisivanja ovog Javnog poziva.

III  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji zahtjeva su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Popunjen zahtjev (Obrazac zahtjeva u prilogu ovog Poziva),
-Običnu presliku Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti,
-Obična preslika Obrasca MIP-1023 - mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama za ožujak 2020. godine, za zaposlenike za koje se traži naknada plaće, i/ili Obrasca 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika),
-Izjava kojom potvrđuje da sa zaposlenicima za koje traži naknadu plaće nije raskinut ugovor o radu do raspisivanja ovog Javnog poziva, potpisana i pečatirana od strane podnositelja zahtjeva (nije potrebno ovjeravati kod nadležnog tijela). (Obrazac Izjave u prilogu ovog Poziva.)

IV  OBRADA PRIJAVA I DODJELA SREDSTAVA

Grad Ljubuški zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji.
Zahtjevi podneseni izvan roka, te zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke II Javnog poziva će biti odbačeni.
Rezultati Javnog poziva će se objavljivati na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Na rezultate Javnog poziva svi podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor u pisanoj formi u roku od 3 dana od dana objavljivanja rezultata na službenoj stranici Grada Ljubuškog.
Korisnici sredstava obvezni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, te su dužni u roku od mjesec dana od dana zaprimanja sredstava Gradu Ljubuškom dostaviti:
-Izvješće o utrošku proračunskih sredstava (Obrazac u prilogu ovog Poziva),
-Obična preslika Obrasca MIP-1023 - mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama za travanj 2020. godine, za zaposlenike za koje se traži naknada plaće, i/ili Obrasca 2002 (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika).

V  OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039-835-531 i putem elektroničke pošte na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dokumentacija iz točke II ovog Poziva dostavlja se:
-preporučeno putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom ''ZA JAVNI POZIV - DODJELA SREDSTAVA ZA NAKNADE  PLAĆE'' i ''NE OTVARAJ'', 
-putem faxa na broj: 039-835-532, ili 
-putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Rezultati Javnog poziva će se objavljivati na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.

Gradonačelnik
Nevenko Barbarić

PRILOG

Zahtjev dodjela sredstava za naknade plaće
Obrazac izjava dodjela sredstava
Obrazac izvješća o utrošku sredstava