Bosna  i  Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-3/20 
Ljubuški, 16.04.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 21.04.2020. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa XXXVII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Ljubuškog za 2019. godinu,
3. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
4. Informacija o radu za 2019. godinu i Program rada za 2020. godinu Crvenog križa Ljubuški,
5. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
6. Prijedlog Odluke o privremenoj odgodi primjene Odluke o parkiranju na urbanom području grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranitelja u Gradskom pravobraniteljstvu Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o rizničnom poslovanju Grada Ljubuškog,
9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,
10. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:
a) nekretnine označene kao k.č. broj: 2205/2, površine 132,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 320 u K.O. Ljubuški kao javno dobro,
b) nekretnine označene kao k.č. broj: 288/3, površine 1.570,00 m2, upisane u Zemljišnoknjižni izvadak broj: 1168 u K.O. S. P. Humac kao javno dobro,
c) nekretnine označene kao k.č. broj: 2201, površine 49,70 m2, upisane u Posjedovni list broj: 320 u K.O. Ljubuški kao javno dobro,
d)dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 3235, površine 600,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 85 u K.O. Hardomilje kao javno dobro,
e)  dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 1548, površine 50,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 101 u K.O. Lisice kao javno dobro,
11. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Ljubuškog (2015-2025 godina),
13. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Vitine,
14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Zoning plana Poslovne zone Zvirići (2012-2020),
15.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,
16.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupnju nekretnine, označene kao k.č. broj 1100/5 K.O. Ljubuški, 
17.Prijedlog Odluke o odgodi raspisivanja i održavanja izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Grada Ljubuškog,
18.Prijedlog Sporazuma o suradnji i prijateljstvu Grada Ljubuškog i Grada Duge Rese,
19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za potpisivanje Sporazuma o sudskoj nagodbi,

Sjednica će se održati u dvorani hotela Bigeste Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić