Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

Broj: 14-01-44-71-1/20
Grude, 23. ožujka 2020. godine

Na temelju točke 4. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-45-1/20 od 23.03.2020.g., a u vezi sa Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite, broj: 14-05-44-44-1/20 od 21.03.2020. godine, Uprava civilne zaštite ŽZH izdaje:

OBVEZUJUĆU UPUTU

1.Zapovijed o zabrani kretanja građana na području Županije Zapadnohercegovačke od 18:00 do 05:00 sati, ne odnosi se na pripadnike i zaposlenike Oružanih snaga BiH, Granične policije BiH, Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Županijske uprave za inspekcijske poslove, te drugih službi, agencija i institucija (policija, vatrogasci, hitna medicinska pomoć, zdravstvene ustanove) koje su uključene u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, a čija se pripadnost navedenim službama, agencijama i institucijama može dokazati službenom legitimacijom.

2.Dozvolu za kretanje osoba na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 18:00 sati do 05:00 sati (u daljnjem tekstu: Dozvola) izdaju županijski/gradski/općinski stožeri civilne zaštite putem obrasca Dozvole koji je sastavni dio ove obvezujuće upute, a na temelju pisanog zahtjeva pravnih i fizičkih osoba koje su navedene u točki 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite (broj: 14-05-44-44-1/20 od 21.03.2020. godine). Pisani zahtjev pravnih i fizičkih osoba sadrži popis osoba za koje se predlaže izdavanje Dozvole, te se dostavlja osobno ili putem elektroničke pošte Uprave civilne zaštite ŽZH, te gradskih/općinskih stožera civilne zaštite (nadležnih gradskih/općinskih službi civilne zaštite).

3.Županijski stožer civilne zaštite, samostalno i na pisani zahtjev, izdaje Dozvole za članove Vlade, članove Županijskog stožera, zaposlenike Uprave civilne zaštite, zaposlenike županijskih ministarstava, agencija i drugih društava kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka, a koji su uključeni u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, pripadnike službi zaštite i spašavanja na razini Županije Zapadnohercegovačke, volontere Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke, medijske djelatnike, te druge pravne osobe koje djeluju na razini Županije Zapadnohercegovačke a obuhvaćene su točkom 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite (broj: 14-05-44-44-1/20 od 21.03.2020. godine).

4.Gradski/općinski stožeri civilne zaštite, samostalno i na pisani zahtjev, izdaju Dozvole za sve zaposlenike gradskih/općinskih službi, te pravnih osoba kojima je osnivač grad/općina, a koji su uključeni u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, pripadnike službi zaštite i spašavanja na razini grada/općine, volontere i zaposlenike gradskih/općinskih organizacija Crvenog križa, te na zahtjev drugih pravnih i fizičkih osoba (gospodarska i trgovačka društva u kojima se proces rada odvija u smjenama, prijevoznici, novinari itd.) koje djeluju na razini grada/općine a obuhvaćene su točkom 2. Zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite (broj: 14-05-44-44-1/20 od 21.03.2020. godine).

5.Po prijemu pisanog zahtjeva, gradski/općinski stožeri civilne zaštite, nakon provjere zadovoljavanja uvjeta, izdaju Dozvolu u tri (3) primjerka, od kojih se jedan primjerak izdaje podnositelju zahtjeva, jedan primjerak se čuva u arhivi gradskog/općinskog stožera civilne zaštite, dok se jedan preslik primjerka ODMAH dostavlja Županijskom stožeru civilne zaštite (putem faksa, e-maila mob.), a popis osoba kojima je izdana Dozvola dostavlja se krajem radnog dana, putem Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Županijski stožer civilne zaštite će, posredstvom Uprave civilne zaštite, presliku popis osoba kojima su izdane Dozvole dostavljati Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke, radi postupanja.

6.Za članove Vlade i članove Županijskog stožera civilne zaštite, zaposlenike Uprave civilne zaštite, zaposlenike županijskih ministarstava, agencija i drugih društava kojima je osnivač Županija Zapadnohercegovačka, a koji su uključeni u provođenje i nadzor nad provođenjem mjera i aktivnosti rješavanja stanja nesreće prouzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području Županije Zapadnohercegovačke, pripadnike službi zaštite i spašavanja na razini Županije Zapadnohercegovačke, volontere Crvenog križa Županije Zapadnohercegovačke, izdat će se Dozvola kojom se odobrava kretanje na cjelokupnom teritoriju Županije Zapadnohercegovačke.

7.Za zaposlenike gradskih/općinskih službi, te pravnih osoba kojima je osnivač grad/općina, te pripadnike službi zaštite i spašavanja na razini grada/općine, volontere i zaposlenike gradskih/općinskih organizacija Crvenog križa, izdat će se Dozvola kojom se odobrava kretanje na teritoriju grada/općine.

8.Za osobe koje rade na stalnom mjestu rada (tvornice i sl.) izdat će se Dozvola na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta rada.

9.Za osobe kojima je opis posla takav da nisu ograničeni na stalno mjesto rada (trgovački putnici i dr.) izdat će se Dozvola kojom se odobrava kretanje na području Županije Zapadnohercegovačke.

Prilog: Obrazac Dozvole za kretanje osoba na području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 18:00 sati do 05:00 satina području Županije Zapadnohercegovačke u vremenu od 18:00 sati do 05:00 sati

Ravnatelj:           

 dr. sc. Drago Martinović