Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-2/20 
Ljubuški, 04.03.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXVII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za  09.03.2020. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati

i predlažem slijedeći:   

Dnevni     red

1.Usvajanje zapisnika sa XXXV. sjednice Gradskog vijeća,
2.Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2019. godinu,
4.Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
5.Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,
6.Prijedlog Odluke o usvajanju plana parcelacije na lokalitetu „Vinarija Ljubuški“,
7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevnog zemljišta – renti, 
8.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
9.Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija,
10.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka Tihaljina-Mlade-Trebižat i ostale vodotoke na području Grada Ljubuškog,
11.Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2019/20. godinu,
12.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju pravnog statusa mjesnih zajednica općine Ljubuški,
13.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o utemeljenju mjesnih zajednica izdvajanjem naseljenih mjesta pojedinih mjesnih zajednica,
14.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izborima za Vijeća MZ općine Ljubuški,
15.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli mandata u Vijećima MZ općine Ljubuški,
16.Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijavi i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeća mjesnih zajednica općine Ljubuški,
17.Prijedlog Odluke o održavanju izbora za članove Vijeća mjesnih zajednica Grada Ljubuškog, 

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić