Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Broj:01-05-2746/19
Ljubuški, 11. prosinca 2019. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Općine Ljubuški ("Sl. glasnik općine/grada Ljubuški, broj 6/07, 1/09, 5/11, 8/17 i 10/19), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Ljubuškog 2020. godine i objavljuje

P O Z I V
za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu 
javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu

I. Zlatni grb Grada Ljubuškog
Zlatni grb Grada Ljubuškog dodjeljuje se građanima, institucijama, udrugama BiH ili druge države koji svojim znanstvenim radom, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Grada Ljubuškog i ostvarenju razvoja demokracije i svekolikom napretku čovječanstva.Zlatni grb Grada Ljubuškog ne može se dodijeliti osobi s prebivalištem u Ljubuškom kao ni institucija ili udruga s područja Grada Ljubuškog.

II. Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo
Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Grad Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Grada Ljubuškog
Godišnja nagrada Grada Ljubuškog je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:

-gospodarstva,
-znanosti,
-odgoja i obrazovanja,
-zaštite okoliša i ekologije,
-zdravstva i socijalne skrbi,
-kulture,
-tjelesne kulture,
-tehničke kulture,
-drugih društvenih djelatnosti.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.
Podnesak treba sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, subjektima za koje se prijedlog podnesi s naznakom kategorije Javnog priznanja, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje.
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje. 
Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je od 16. prosinca 2019. godine do 07. siječnja 2020. godine. Poziv za predlaganje objavit će se u Večernjem listu, na oglasnoj ploči i web. stranici Grada Ljubuškog.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić