Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članaka 3., 4. i 5. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 8/19) Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih potpora studentima s područja grada Ljubuškog 
za akademsku godinu 2019./2020. 

I.

U akademskoj godini 2019./2020. dodjeljuje se  65 (šezdesetpet) studentskih potpora u jednokratnom iznosu od 750,00 KM (sedamstotinapedeset konvertibilnih maraka) po studentu.

II.

Pravo prijave na natječaj za dodjelu studentskih potpora Grada Ljubuškog imaju redoviti studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

•da imaju prebivalište na području grada Ljubuškog,
•da su studenti državnog sveučilišta,
•da su u statusu redovitog studenta,
•da nisu studenti prve godine studija,
•da nisu u statusu apsolventa,
•da nisu ponavljali nijednu godinu studija,
•da nisu stariji od 26 godina.

III.

Kriteriji za dodjelu stipendija su sljedeći:
•uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini,
•studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika, računarstvo, strojarstvo, fizika, matematika, prehrambeno tehnološki, arhitektura (odsjek arhitekture i urbanizma), građevinarstvo, kemijsko tehnološki, geodezija, studij medicine, veterina, farmacija, predškolski odgoj, fakultet glazbenih umjetnosti - instrumentalni smjerovi),
•završena godina fakulteta,
•teška bolest ili invalidnost studenta,
•teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta,
•studenti bez roditelja,
•obiteljski standard,
•ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca.

Studenti djeca poginulih branitelja, studenti djeca 100 % RVI, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi, student koji je 100% invalid, te studenti iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći dobivaju studentske potpore izravno bez bodovanja.
Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave te na službenim stranicama Grada Ljubuškog.

IV.

Prijave na natječaj za dodjelu studenstkih potpora podnose se isključivo na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti u prijemnom uredu Grada Ljubuškog, Trg dr. Franje Tuđmana 1 ili sa službene web stranice Grada Ljubuškog.  
(Prijave bez navedenog obrasca neće se uzeti u razmatranje).

V.

Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene kopije sljedeće dokumentacije:
Obvezna dokumentacija:
•preslika osobne iskaznice,
•potvrdu o prebivalištu,
•potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija.
Po izravnom kriteriju:
•student dijete poginulog branitelja, potvrdu Službe za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Ljubuškog
•student čiji je roditelj 100% RVI, potvrdu Službe za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Ljubuškog,
•student koji je 100% invalid, rješenje ili drugi dokaz o postotku invalidnosti studenta,
•student bez oba roditelja, izvadak iz matične knjige umrlih za oba roditelja,

•student čija su
• oba roditelja 100% invalidi rješenje ili drugi dokaz o postotku invalidnosti za oba roditelja,
•student iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći potvrdu Centra za socijalni rad Ljubuški o ostvarivanju prava na stalnu socijalnu pomoć.

Posebni uvjeti:
•potvrdu o uspjehu/prosjeku u prethodnoj fakultetskoj godini,
•student koji ima tešku bolest ili je invalid, rješenje ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno rješenje ili drugi dokaz o postotku invalidnosti studenta,
•student čiji član uže obitelji ima tešku bolest ili je invalid, rješenje ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno rješenje ili drugi dokaz o postotku invalidnosti člana uže obitelji
•student bez roditelja, izvadak iz matične knjige umrlih,
•student čiji je roditelj u određenom postotku RVI, potvrdu Službe za branitelje iz Domovinskog rata, društvene djelatnosti, opću upravu i zajedničke poslove Grada Ljubuškog,
•za stavku obiteljskog standarda za oba roditelja potvrdu o prebivalištu, Uvjerenje Porezne uprave FBiH - Porezna ispostava Ljubuški i uvjerenje nadležnog tijela FZ MIO/PIO.
•student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvadak iz matične knjige rođenih.

VI.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Grad Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški, s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih potpora „NE OTVARAJ“.
Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja Javnog natječaja na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Imena studenata koji ostvare potpore po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

GRADONAČELNIK GRADA LJUBUŠKOG
Broj: 02-38-2682/19                                                                      
Ljubuški, 4. prosinca 2019. godine                                                

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE