BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD  LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-31-2493/19
Ljubuški, 8.11. 2019. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-2452/19 od 04.11.2019. godine, Gradonačelnik raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

       K.O.

Novi k.č.br.

Stri k.č.br.

Površina parcele m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Hrašljani

1267/30

   1575

 8.662,50

1.000,00

2.

Klobuk

1145/2

1745/1149

     428

 1.712,00

1.000,00

3.

Radišići Gornji

2021/2

    1/2005

    414

 1.242,00

1.000,00

4.

Crveni Grm

1901/7

    47/347

    625

 2.812,50

1.000,00

5.

Hrašljani

1209/19

  1273

 5.728,50

1.000,00

6.

Hrašljani

1209/20

    745

 2.980,00

1.000,00

7.

Hrašljani

493/2

    560

12.600,00

1.260,00

8.

Ljubuški

2033/51

    183

  4.117,50

1.000,00

9.

Vašarovići

603/3

   296/91

    455

  1.365,00

1.000,00

10.

Zvirići

45/20

   81/71

20113

241.356,00

24.135,60

11.

M. Vrata Gradska

447/15

   875

4.375,00

1.000,00

12.

Hrašljani

561/11

  1000

22.000,00

2.200,00

13.

Hrašljani

561/12

  1000 

22.000,00

2.200,00

14.

Hrašljani

468/115

   1176

21.168,00

2.116,80

15.

Hrašljani

468/116

   1176

21.168,00

2.116,80

16.

Hrašljani

468/117

   

   

  1176

21.168,00

2.116,80

17.

Hrašljani

468/118

   

  1176

21.168,00

2.116,80

18.

Hrašljani

468/119

   

   

    1176

21.168,00

2.116,80

19.

Hrašljani

468/120

   

   

    1176

21.168,00

2.116,80

20.

Hrašljani

468/121

   

    1176

21.168,00

2.116,80

21.

Hrašljani

468/122

   

    1176

21.168,00

2.116,80

22.

Hrašljani

468/123

   

    1176

21.168,00

2.116,80

23.

Hrašljani

468/124

   

    1513

27.234,00

2.723,40

24.

Hrašljani

468/132

   

    1000

22.000,00

2.200,00

25.

Hrašljani

468/133

   

   

    1000

22.000,00

2.200,00

26.

Hrašljani

468/135

   

    1000

22.000,00

2.200,00

27.

Hrašljani

468/136

   

    1248

27.456,00

2.745,60

28.

Hrašljani

468/137

   

    1175

25.850,00

2.585,00

29.

Hrašljani

468/138

   

    1514

33.308,00

3.330,80

30.

Hrašljani

561/13

     987

21.714,00

2.171,40

31

Hrašljani

561/14

    1114

24.508,00

2.450,80

32.

Hrašljani

561/15

    1053

23.166,00

2.316,60

33.

Hrašljani

951/2

     813

16.260,00

1.626,00

34.

Hrašljani

951/3

     699

13.980,00

1.398,00

35.

Hrašljani

951/4

     903

18.060,00

1.806,00

36.

Hrašljani

951/5

     876

17.520,00

1.752,00

37.

Hrašljani

951/6

     808

16.160,00

1.616,00

38.

Hrašljani

951/7

     774

15.480,00

1.548,00

39.

Hrašljani

951/8

     622

12.440,00

1.244,00

40.

Hrašljani

951/9

     678

13.560,00

1.356,00

41.

Hrašljani

951/11

     706

14.120,00

1.412,00

42.

Hrašljani

951/12

     733

14.660,00

1.466,00

43.

Hrašljani

951/17

     598

11.960,00

1.196,00

44.

Hrašljani

951/18

     800

16.000,00

1.600,00

45.

Hrašljani

951/20

    1395

27.900,00

2.790,00

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

 III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija). 

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
 Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
 Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar  snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3.) i to u:

- srijeda, 27.11.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-07
- petak, 29.11.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 08-13
- utorak, 03.12.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 14-22
- četvrtak, 05.12.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 23-29
- ponedjeljak, 09.12.2019. godine od 09. sati od red. br. 30-36
- srijeda, 11.12.2019. godine od 09. sati od red br. 37-45

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški.              Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić