Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-8/19 
Ljubuški, 29.10.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXXII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 04.11.2019. godine     
(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXXI. sjednice Gradskog vijeća,
2.Informacija o početku nove školske godine u osnovnim i srednjim školama Grada Ljubuškog,
3. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
4.Prijedlog Poslovnika o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški,
5.Prijedlog Odluke o organiziranju taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog,
6. Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji,
7.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obilježavanju značajnih datuma vezanih uz Domovinski rat,
8. Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora,
9. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima,
10.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Ljubuškom za razdoblje 2019-2024 godine,
11.  Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
12.Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,
13.Prijedlog Odluke o načinu i proceduri ažuriranja Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog,
14.Prijedlog Rješenja o:
a)razrješenju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,
b)imenovanju Povjerenstva za izradu Plana kapitalnih investicija,
15.Prijedlog Rješenja o:
a)razrješenju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja općine Ljubuški za 2018. godinu,
b)imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2019. godinu,   

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić