BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D   L J U B U Š KI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-1593/19
Ljubuški, 25. lipnja 2019. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08 i 14/13) u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuški“ broj: 3/17, 6/17, 7/17, 2/19 i broj:02-05-1587/19) Gradonačelnik Ljubuški objavljuje 

J A V N I    N A T J E Č A J
za prijem namještenika u radni odnos

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos, u Službi za civilnu-protupožarnu zaštitu Grada Ljubuški, i to:

1. REFERENT ZA VATROGASTVO - VATROGASAC – jedan (1) izvršitelj.

Radno mjesto popunjava se na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Opis poslova:

-sudjeluje u akcijama gašenja požara i akcijama spašavanja ljudi i materijalnih dobara,
-sudjeluje u akcijama preventivne zaštite od požara i drugih nepogoda,
-kontrolira ispravnost tehničkih sredstava i opreme za gašenje požara,
-sudjeluje u poslovima čišćenja i pranja ulica,
-po potrebi upravlja motornim vozilom prilikom intervencija,
-podliježe obvezi stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja,
-sudjeluje u održavanju i čišćenju komunalnih objekata i cesta,  
-obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika Gradonačelnika i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08 i 14/13) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuški“ broj: 3/17, 6/17, 7/17, 2/19 i broj:02-05-1587/19).

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

a)Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b)Da je punoljetan,
c)Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
d)Da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu,
e)Da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
f)Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

SSS-III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
najmanje šest (6) mjeseci radnog staža u vatrogasnim postrojbama,
položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca,
vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na javni natječaj, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilaže se sljedeća dokumentacija:

Svjedodžba o završenoj školskoj spremi SSS - III stupanj ili KV radnik, tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, kemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke),
(Nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
Uvjerenje o državljanstvu,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ovjerena preslika osobne iskaznice,
Dokaz o radnom stažu u vatrogasnim postrojbama,
Dokaz o važećoj vozačkoj dozvoli B kategorije 
Dokaz o položenom ispitu za profesionalnog vatrogasca,
Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom čl. IX Ustava BiH,
Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
Životopis.

Napomena:
Kandidat koji bude izabran, obvezan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao. Kandidat koji nema položen ispit za profesionalnog vatrogasca, može se primiti u radni odnos ali je obvezan taj ispit položiti u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos u tijelo državne službe.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Ljubuški, oglasnoj ploči Grada Ljubuški, Večernjem listu i Dnevnom listu, računajući od dana posljednje objave. 

Potpisane prijave i tražene dokumente treba dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu:

GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
S naznakom za:
„Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos“
- NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić

 Obrazac za prijavu na javni natjecaj možete preuzeti OVDJE