Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01-05-1-5/19 
Ljubuški, 4.6.2019.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXIX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 10.06.2019. godine
(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Ljubuški za 2018. godinu,
3. Informacija o radu Crvenog križa Ljubuški za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu,
4. Informacija o radu Doma zdravlja Ljubuški za 2018.godinu i Program rada za 2019. godinu,
5. Aktualni sat,  (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za 2018. godinu Povjerenstva za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Ljubuški,
7. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Statuta grada Ljubuški na javnu raspravu,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,
9. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Ljubuški (2015-2025),
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Ljubuški,
12. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
13. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić