Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-47-8/18 
Ljubuški, 23.11.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 30.11.2018. godine     
(petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni     red:

1. Usvajanje zapisnika s XXI. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Zaključka o stavljanju Nacrta Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu na Javnu raspravu, 
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti JP ''Parkovi'' d.o.o. Ljubuški, 
5.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju zaposlenika, osnovnih sredstava i nepokretne imovine Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu općine Ljubuški,
6. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
7. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:
   a) Broj: 02-24-2307/13 na Jakova (Mario) Pehara,
   b) Broj: 02-24-2299/13 na Jakova (Mario) Pehara,
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dosjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić