B o s n a   i   H e r c e g o v i n a
Federacija Bosne i Hercegovina
Županija Zapadnohercegovačka
OPĆINA LJUBUŠKI
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-1962/18
Ljubuški, 13.rujna  2018. godine

 Na temelju članka 2. Pravilnika o načelu i načinu podnošenja prijedloga za investiranje Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, broj 02-28-166/13, općinski načelnik Općine Ljubuški, objavljuje

JAVNI POZIV
za dostavljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški

Predmet  ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijedloga za investiranje, u cilju ažuriranja Plana kapitalnih investicija Općine Ljubuški, kako bi se odredili prioriteti  općinskih investicija, koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno na poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture u narednih pet godina.

Glavni nositelj aktivnosti je Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, koje je imenovalo Općinsko vijeće. Povjerenstvo će izvršiti verifikaciju prispjelih prijedloga, odrediti prioritetne investicijske projekte u skladu s prihvaćenim kriterijima, te pripremiti konačan prijedlog ažuriranog Plana kapitalnih investicija na usvajanje Općinskom vijeću Ljubuški. 

Prijedloge za investiranje mogu podnijeti:

Građani općine Ljubuški

Radna tijela Općinskog vijeća

Općinski načelnik

Službe za upravu

Poduzeća, poduzetnici i druge organizacije 

Mjesne zajednice

Nevladine organizacije

Potencijalni predlagači Obrazac prijedloga za investiranje mogu preuzeti u prostorijama Centra za usluge građanima, u zgradi Općine Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana 1 i na službenoj web stranici www.ljubuski.ba . 
Sve dodatne informacije možete dobiti u uredu broj 21., br. telefona: 039/835-543. Kontakt osoba: Antonio Radić. 

Popunjeni Obrasci prijedloga za investiranje dostavljaju se na adresu: 
Općina Ljubuški,  Povjerenstvo za izradu Plana kapitalnih investicija, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 88320 Ljubuški 
Rok za podnošenje prijedloga je od  13.rujna  2018. do 28.rujna  2018. godine. 
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić