Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-47-5/18 
Ljubuški, 11.7.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XIX. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 16.7.2018.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

Dnevni  red:

1. Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Informacija o provedbi Akcijskog plana za borbu protiv korupcije u općini Ljubuški za razdoblje od 2017.-2021.godine,
4. Nacrt Odluke o novčanoj potpori studentima općine Ljubuški u akademskoj 2018./19.godini,
5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka revizije integrirane Strategije razvoja Općine Ljubuški za razdoblje 2019.-2022.godine,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Ljubuški (2015-2025),
7. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
8. Prijedlog rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:

a)Rasadniku „Čuljak“ d.o.o. Čapljina,  
b)Vinariji „Škegro“, k.č. broj: 2460/4 K.O. Radišići Donji,
c)Draganu (Ivan) Brkiću iz Vojnića,
d)Vinariji „Škegro“, k.č. broj: 881/2 K.O. Radišići Donji,

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj: 02-24-1103/09 na firmu „Malo sunce“ Mostar,
10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za potpisivanje ugovorao izgradnji distributivno sabirnog centra,
11. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku broj: 01-90/18 od 26.6.2018. god. Upravnog vijeća JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški o potpisivanju sporazuma o raskidu Ugovora o zakupu nogometnog stadiona s pripadajućim objektima „Športski centar Babovac“ u Ljubuškim, 
12. Prijedlog Zaključka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija,
13. Prijedlog Dopunskog rješenja o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje općine Ljubuški gdje nije donijet provedbeni plan,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić