Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

OPĆINA LJUBUŠKI

OPĆINSKI NAČELNIK 

Broj:  02-38-1356-1/17

Ljubuški, 4. rujna 2017. godine

 

Na temelju članka 40. Statuta općine Ljubuški ("Službeni glasnik općine Ljubuški", broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12), Općinski načelnik Ljubuški, d o n o s i

DOPUNSKI ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini 

I.

Zaključkom ovog tijela broj: 02-38-1356/17 od 16. kolovoza 2017. godine, utvrđeno je sufinanciranje troškova prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Ljubuški u školskoj 2017./2018. godini.

II.

U točki IV. alineja 7. riječ "četvrto" se mijenja i glasi "treće".  

III.

Ovaj Dopunski zaključak proizvodi pravno djelovanje kao i Zaključak iz točke I. ovog Dopunskog zaključka, a primjenjivat će se od dana objave na oglasnoj ploči Općine Ljubuški.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nevenko Barbarić