B o s n a   i   H e r c  e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
O P Ć I N A     L J U B U Š K I
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj:01/2-05-1181-4/16
Ljubuški, 20. lipnja 2016. godine
Na temelju članka 32. Pravilnika o prijavi  i ovjeri političkih stranaka, koalicija, neovisnih kandidata, liste neovisnih kandidata i udruga građana za sudjelovanje na neposrednim izborima za vijeća MZ općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj: 1/10 i 1/16), Općinsko izborno povjerenstvo d o n o s i

ODLUKUo ovjeri ili odbijanju pojedinih kandidata političkih subjekata za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda

Članak 1.
Za sudjelovanje na neposrednim izborima za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda izvršena je ovjera političkih subjekata, odnosno odbijena je ovjera pojedinih kandidata kako slijedi:

Napomena:
(Pored kandidata koji su ovjereni stoji oznaka OV, a pored onih kandidata koji nisu ovjereni stoji oznaka NO)

HDZ BiH kandidacijske liste za Vijeće Mjesne zajednice Dole-Greda

MZ DOLE-GREDA

Dole-Greda - Donja Greda
1.    Ante (Ivan) Tolj-1306975 –OV
Dole-Greda - Gornja Greda
1.    Krešo (Ivan) Tolj-0103974-OV
Dole-Greda - Donje Dole
1.    Ivan (Nediljko) Rašić-0806957-OV
Dole-Greda - Gornje Dole
1.    Mate (Drago) Rašić-1112977 -OV
Dole-Greda- Lasići i Podosoje
1.    Marin (Zdravko) Tolj-2510979 - OV
Dole-Greda - Tomići
1.    Iva (Mijo) Tolj-0210984 -OV
Dole-Greda - Reševac
1.¸    Nikola (Mijo) Čuljak-0903974-OV

Dole-Greda - Donja Greda
Neovisni kandidat Ante (Drago) Tolj – 1205959 –OV
Dole-Greda – Gornja Greda
Neovisni kandidat Radoslav (Jozo) Tolj – 0401955 –OV
Dole-Greda – Donje Dole
Neovisni kandidat Mijo (Vencel) Rašić – 1110970 -OV
Dole-Greda - Gornje Dole
Neovisni kandidat Borislav (Vid) Rašić – 0809954 -OV
Dole-Greda - Lasići i Podosoje
Neovisni kandidat Rade (Ivan) Čuljak – 1612977 -OV
Dole-Greda - Tomići
Neovisni kandidat Vjekoslav (Mate) Tolj – 0405944 -OV
Dole-Greda - Reševac
Neovisni kandidat Ivan (Marko) Čuljak – 1112948 -OV

Članak 2.
Protiv ove Odluke ovjereni politički subjekti imaju pravo, u roku od dva dana od dana prijema odluke, podnijeti zahtjev OIP-u Ljubuški za ponovnim razmatranjem iste.

Članak 3.
    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVITI:
1. Ovjereni politički subjekti,
2. Pismohrana.

PREDSJEDNIK,
Stipe Bubalo, v.r.